16

Qhov uas tso siab rau Vajtswv

Davi zaj nkauj Mitha.
  1Au Vajtswv, thov koj tsom kwm kuv cia,
   rau qhov kuv los cawm siav rau hauv koj.

  2Kuv hais rau Yawmsaub tias,
   “Koj yog kuv tus Tswv,
  dhau koj lawm kuv tsis muaj ib yam dabtsi
   uas zoo li.”
  3Cov neeg dawb huv hauv lub tebchaws
   yog cov uas tsim txiaj,
   yog cov uas kuv zoo siab hlo rau lawv.
  4Cov uas xaiv lwm tus timtswv,
   yuav muaj kev lwj siab ntau zuj zus.
  Kuv yuav tsis hliv ntshav xyeem
   rau tej timtswv ntawd,
  kuv daim tawv ncauj yuav tsis tuav
   tej timtswv ntawd lub npe.
  5Yawmsaub yog kuv teej kuv tug
   thiab yog lub khob uas kuv yuav haus.
   Koj tuav rawv tej uas yog kuv feem cia.
  6Kuv ciam teb raug rau thaj uas zoo kawg,
   kuv tau tej qub txeeg qub teg
   uas zoo heev kawg.

  7Kuv qhuas Yawmsaub uas taw qhia kuv.
   tsaus ntuj kuv lub siab kuj qhuab ntuas kuv.
  8Kuv muab Yawmsaub tso rau ntawm
   kuv lub hauv ntej tsis tu li.
  Vim nws nyob ntawm kuv sab xis
   kuv thiaj tsis ua zog.

  9Vim li ntawd kuv lub siab thiaj xyiv fab
   thiab kuv tus ntsuj plig zoo siab,
   kuv lub cev thiaj li nyob tso siab plhuav.
  10Rau qhov koj tsis tau muab kuv
   cob rau hauv tub tuag teb,
   lossis cia tus uas hwm koj pom lub qhov tuag.

  11Koj qhia txojkev uas tau txojsia rau kuv paub,
   muaj kev zoo siab xyiv fab puv npo
   rau ntawm koj lub xubntiag,
  muaj kev zoo siab mus ib txhis
   nyob hauv koj txhais tes xis.