17

Thov Vaajtswv paab dim kev tswm txom

Tavi tej lug thov.
  1Au Yawmsaub, thov tig ntsej noog
   tej lug kws kuv teev ncaaj nceeg,
   hab noog kuv lub suab hu.
  Thov tig ntsej noog kuv lub qhov ncauj
   lu lug thov kws tsw muaj ib lus daag le.
  2Thov koj tu kuas kuv ua tug kws muaj cai,
   thov koj tsaa muag saib qhov kws ncaaj nceeg.

  3Yog koj tshuaj saib kuv lub sab
   hab tuaj saib kuv mo ntuj,
  yog koj swm kuv lawd koj yuav tsw pum
   ib qho phem nyob huv kuv le,
   kuv lub qhov ncauj kuj tsw has ib lus txhum.
  4Tej num kws tuabneeg ua
   mas vem muaj koj tej lug
   kws tawm huv koj qhov ncauj
  kuv txhad tsw ua lawv le
   cov tuabneeg limham ndais ntuj ua.
  5Kuv txhais kwtaw txhad le taug nraim koj txujkev,
   kuv txhais kwtaw tsw nplaam le.

  6Au Vaajtswv, kuv thov hu koj,
   tsua qhov koj yuav teb kuv tej lug thov.
   Thov tig ntsej noog kuv, noog kuv tej lug thov.
  7Thov koj ua koj txujkev hlub ruaj khov
   kws phemfwj kawg tshwm lug.
  Koj yog tug kws cawm cov tuabneeg kws nrhav
   chaw cawm sav ntawm puab tej yeeb ncuab
   rua ntawm koj saab xws.
  8Thov tsom kwm kuv yaam nkaus le
   tsom kwm lub ntsab muag,
   thov nthuav koj le kauj tis roog kuv,
  9kuas dim tau cov tuabneeg limham
   kws ua kuas kuv puam tsuaj
  hab dim tau kuv tej yeeb ncuab
   kws vej kuv xaav tua kuv.
  10Puab tsw muaj lub sab khuvleej,
   puab lub qhov ncauj has lug khaav theeb xwb.
  11Puab taug kuv neev taw,
   nwgnuav puab vej puag ncig kuv lawm,
  puab soj kuv xaav muab kuv
   nrum rua huv aav.
  12Puab zoo yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav
   kws xaav xaav dua nqaj,
  zoo yaam nkaus le tug thaav tsuv ntxhuav
   kws zuv kev tog tum.

  13Au Yawmsaub, ca le sawv tseeg,
   tawm tsaam puab, muab puab qhau.
  Thov koj swv koj raab ntaaj tso kuv txujsa
   dim ntawm cov tuabneeg limham.
  14Au Yawmsaub, thov koj txhais teg cawm kuv
   dim ntawm cov tuabneeg kws puab le feem
   yog nyob huv nplajteb nuav xwb.
  Thov ca puab tej plaab saws tej kws koj
   tau khaws ca rua puab lawd kuas puv nkaus,
  thov kuas puab tej tub ki tau
   saws ntau tshaaj plawg
  hab tseed tshuav rua puab tej mivnyuas yau
   saws hab.
  15Kuv tug kheej mas kuv yuav pum
   koj lub ntsej muag
   vem kuv txujkev ncaaj nceeg,
  thaus kuv tswm lug kuv yuav txaus sab
   tsua qhov kws pum koj tug yaam ntxwv lawm.