17

Tus Neeg Tsis Muaj Txim Thov Vajtswv

  1Tus TSWV, thov koj mloog tej
   lus uas kuv thov yuav kev ncaj ncees,
  thov koj tig pobntseg mloog kuv lub
   suab quaj uas thov koj pab!
  thov koj mloog kuv tej lus thov uas yog lus tseeb.
  2Koj yuav txiav txim ncaj rau kuv,
   rau qhov koj yog tus paub qhov tseeb.

  3Koj yog tus paub kuv lub siab.
   Thaum tsaus ntuj koj los cuag kuv,
  koj tshuaj kuv thiab tsis pom ib qho phem
   uas kuv ua nyob hauv kuv lub siab li.
  Kuv tsis hais lus phem
  4li luag tej;
   kuv hwm koj tej lus samhwm
  thiab tsis tau taug txojkev uas cov neeg yuam cai taug.
  5Kuv ibtxwm taug koj txojkev xwb,
   thiab kuv yeej tsis yuam kev li.

  6Vajtswv, kuv thov koj rau qhov koj
   yeej yuav teb kuv tej lus thov;
  yog li ntawd, thov koj tig los saib kuv
   thiab mloog kuv tej lus thov.
  7Thov qhia koj txojkev hlub uas loj
   kawg rau kuv thiab cawm kuv,
  koj sab tesxis cawm cov neeg uas
   khiav lawv cov yeebncuab.

  8Thov tiv thaiv kuv ib yam li koj
   txuag koj lub qhov muag,
  thov muab kuv zais rau hauv qab koj
   phabtis tus duab ntxoov ntxoo
  9kom kuv tsis txhob raug cov neeg siab phem tua.

  Kuv cov yeebncuab uas xav muab
   kuv tua kom tuag nyob ibncig kuv.
  10Lawv hais tej lus khavtheeb thiab tsis hlub leejtwg li.
  11Tamsim no lawv nyob ncig kuv tas li lawm,
  lawv ntsia ntsoov kuv thiab yuav
   muab kuv thawb kom ntog.
  12Lawv zoo li cov tsov ntxhuav uas zov
   rawv tos kev tom kuv,
  lawv xav dua kom kuv ntuag ua tej daim.

  13Tus TSWV, thov koj cia li los
   tawmtsam kuv cov yeebncuab thiab ua kom lawv swb!
  Thov siv koj rab ntaj cawm kuv ntawm cov neeg
   siab phem txhais tes,
  14cawm kom kuv dim ntawm cov neeg
   uas ntshaw khoom ntiajteb.
  Thov siv tej kev txomnyem uas koj
   npaj tseg lawm rau txim rau lawv;
  thov tseg kom txaus rau lawv tej menyuam
   thiab tseg ibtxhia rau lawv cov xeebntxwv.

  15Tiamsis kuv yuav pom koj, rau qhov
   kuv tsis tau ua txhaum;
  thaum kuv tsim los kuv yuav txaus siab heev,
   rau qhov kuv pom koj tim ntsej tim muag.