18

Davi zaj nkauj uas kov yeej

(2Xmy. 22:1-51)

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Zaj nkauj uas Yawmsaub tus qhev Davi sau. Davi hu zaj nkauj no rau Yawmsaub rau hnub uas Yawmsaub cawm nws dim hauv nws cov yeeb ncuab txhais tes thiab hauv Xa‑u txhais tes. Nws hais tias
  1Au Yawmsaub uas yog kuv tus zog,
   kuv hlub koj.
  2Yawmsaub yog kuv txhib zeb,
   yog kuv lub chaw ruaj khov
  yog tus uas tso kuv dim,
   yog kuv tus Vajtswv,
  yog txhib zeb uas kuv los nraim cev,
   yog kuv daim phiaj hlau,
  yog txwm kub uas cawm kuv dim,
   yog kuv lub chaw ruaj khov.
  3Kuv hu rau Yawmsaub tus uas tsim nyog qhuas,
   mas kuv thiaj dim hauv cov yeeb ncuab los.

  4Txoj hlua uas yog kev tuag vij nkaus kuv,
   txojkev puam tsuaj nyab kiag kuv,
  5kuv mag txoj hlua uas cuab
   hauv tub tuag teb lawm,
  rooj ntxiab uas yog kev tuag
   nyob ntawm kuv xubntiag.
  6Thaum kuv raug kev txom nyem
   kuv thov hu Yawmsaub,
   kuv quaj thov kuv tus Vajtswv pab kuv.
  Nws nyob hauv nws lub tuam tsev
   hnov kuv lub suab,
  kuv tej lus thov nrov
   mus txog nws qhov ntsej.

  7Lub ntiajteb ntseeg nkaws
   ua zog koog,
  tej lag zeb uas tiag tej roob
   kuj co nplawg ntia thiab ua zog kais
   vim yog Yawmsaub chim.
  8Pa taws tawm hauv Yawmsaub qhov ntswg los,
   thiab tej nplaim taws kub ceev
  tawm ntawm nws qhov ncauj los,
   thee kuj cig plaws tawm los.
  9Nws qheb rooj ntug nqes los,
   ntuj tsaus nti hauv nws qab kotaw.
  10Nws caij ib tug Khelunpee thiab ya mus ya los.
   Nws siv cua ua kooj tis los sai sai.
  11Nws muab qhov tsaus ntuj los
   vij puag ncig nws,
  cov huab tsaus tsaus vim yog muaj dej
   ua lub kaus roos nws.
  12Muaj lawg thiab thee ci ci tawm hauv qhov kaj
   uas nyob ntawm nws xubntiag
   mus tshab plaws cov huab mus.
  13Yawmsaub ua xob nrov
   ntseeg nkaws saum ntuj,
   tus uas Loj Dua Ntais ua suab nrov.
  14Nws tua nws rab xub ua rau lawv khiav tag,
   nws tso xob laim ntiab lawv
   khiav tawg ua sab ua sua mus.
  15Mas thiaj li pom hiavtxwv ti nkaus qab thu,
   thiab pom tag nrho tej taw
   uas tiag lub ntiajteb no,
  rau thaum Yawmsaub koj cem thiab tshuab
   tej pa tawm hauv koj qhov ntswg los.

  16Yawmsaub cev tes saum ntuj tuaj
   ntsiab nkaus kuv,
   nws rub kuv tawm hauv cov dej tob tob los.
  17Nws cawm kuv dim kuv cov yeeb ncuab
   uas muaj zog
  thiab dim cov neeg uas ntxub kuv
   rau qhov lawv muaj zog loj dua kuv.
  18Hnub uas kuv raug kev txom nyem ceeblaj
   mas lawv cia li tuaj tawm tsam kuv,
   tiamsis Yawmsaub ua kuv lub chaw tiag taw.
  19Nws coj kuv tawm
   mus nyob hauv lub chaw dav,
  nws tso kuv dim
   vim nws zoo siab xyiv fab rau kuv.

  20Yawmsaub pub hmoov zoo rau kuv
   raws li kuv txojkev ncaj ncees.
  Yawmsaub pauj rau kuv
   raws li kuv txhais tes dawb huv.
  21Kuv taug nraim Yawmsaub txojkev
   thiab kuv tsis tau ua qhov phem
   es tso kuv tus Vajtswv tseg.
  22Rau qhov nws tej kevcai huvsi
   nyob ntawm kuv xubntiag
  thiab kuv tsis tau muab nws tej kab ke
   tso tseg li.
  23Kuv tsis muaj ib qho chaw thuam
   rau ntawm nws xubntiag,
  thiab kuv tswjhwm kuv tus kheej
   tsis ua txhaum.
  24Vim li no Yawmsaub thiaj pauj rau kuv
   raws li kuv txojkev ncaj ncees,
   thiab raws li nws pom kuv txhais tes dawb huv.

  25Yawmsaub, koj ua ncaj
   rau tus uas xib rau koj,
  koj ua koj txojkev zoo kawg nkaus
   tshwm rau tus uas tsis muaj chaw thuam li.
  26Koj ua koj txojkev dawb huv
   tshwm rau tus uas ua dawb huv,
  koj ua txojkev nkhaus
   tshwm rau tus uas siab nkhaus.
  27Koj tso cov neeg uas txo hwjchim dim,
   tiamsis koj tsom ntsoov
   ua rau cov uas khav theeb poob qes.
  28Koj yog tus uas taws kuv lub teeb.
   Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv
   ua rau kuv qhov tsaus ntuj pom kev.
  29Yog koj pab,
   kuv yeej ntaus tau ib pab tub rog,
  yog kuv tus Vajtswv pab
   kuv thiaj caws qia hla tau ntsa loog.

  30Tus Vajtswv no,
   mas nws txojkev zoo kawg nkaus,
   Yawmsaub lo lus cog tseg yeej muaj tseeb.
  Nws yog daim phiaj hlau thaiv txhua tus
   uas tuaj cawm siav rau hauv nws.
  31Leejtwg yog Vajtswv,
   tsuas yog Yawmsaub xwb?
  Leejtwg ua txhib zeb,
   tsuas yog peb tus Vajtswv xwb?
  32Vajtswv yog tus uas muab zog rau kuv hnav
   thiab ua rau txojkev uas kuv taug
   tso siab plhuav.
  33Nws ua rau kuv txhais kotaw
   zoo yam nkaus li kotaw maum muas lwj,
  thiab nws tso kuv nyob tso siab plhuav
   saum tej roob siab.
  34Nws cob kuv txhais tes kom txawj ua rog,
   kuv txhais npab
   thiaj rub tau hneev nti tooj liab.
  35Koj pub daim phiaj hlau
   uas yog txojkev cawm dim rau kuv,
  thiab koj txhais tes xis tuav rawv kuv,
   thiab koj nqes los pab ua rau kuv hlob tuaj.
  36Koj pub kuv taug txojkev dav
   thiab kuv txhais taw tsis plam.
  37Kuv raws cuag kuv cov yeeb ncuab,
   kuv tsis thim rov qab mus txog thaum
   muab lawv ua puam tsuaj tag.
  38Kuv ntaus lawv ntsoog tag
   lawv thiaj sawv tsis taus,
   lawv ntog rau ntawm kuv kotaw.
  39Koj muab zog sia
   rau ntawm kuv duav mus ua rog.
  Koj ua rau kuv cov yeeb ncuab
   ntog khwb tag nrho ntawm kuv xubntiag.
  40Koj ua rau kuv cov yeeb ncuab
   thim khiav tig nrob qaum rau kuv,
  thiab cov uas ntxub kuv
   mas kuv ua kom puam tsuaj tag.
  41Lawv thov kom pab
   los tsis muaj leejtwg cawm tau lawv dim,
  lawv hu thov Yawmsaub
   tiamsis nws tsis teb lawv.
  42Kuv muab lawv tsoo mos nyoos
   yam li hmoov av rau cua ntsawj,
  kuv muab lawv laim pov tseg
   yam li tej av nplaum ntawm ntug kev.

  43Koj cawm kuv dim qhov uas
   nrog tej neeg sib txeeb.
  Koj tsa kuv ua ib tsoom neeg tus thawj,
   tej neeg uas kuv tsis tau paub dua
   los kuj zwm rau kuv.
  44Thaum lawv tau hnov txog kuv
   lawv kuj mloog kuv lus,
  lwm haiv neeg kuj tuaj pe khwb nkaus
   rau ntawm kuv.
  45Lwm haiv neeg poob siab tag,
   thiab tawm hauv lawv lub chaw ruaj khov
   ua ib ce tshee hnyo los.

  46Yawmsaub yeej muaj txojsia nyob.
   Cia li qhuas kuv txhib zeb,
  cia li txhawb nqa tus Vajtswv
   uas cawm kuv dim,
  47yog tus Vajtswv uas pab kuv ua pauj
   thiab yuam tej neeg
   nyob rau hauv kuv qab kev tswjhwm,
  48thiab cawm kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab.
  Koj yog tus uas tsa kuv sawv
   siab dua cov uas tawm tsam kuv.
  Koj twb tso kuv dim
   ntawm cov neeg limhiam ntais ntuj.
  49Au Yawmsaub, vim li no
   kuv thiaj qhuas ntxhias koj
  rau hauv ib tsoom tebchaws,
   thiab hu nkauj qhuas koj lub npe.
  50Yawmsaub pub kev kov yeej loj
   rau nws tus vajntxwv,
  nws ua nws txojkev hlub ruaj khov
   tshwm rau tus uas nws hliv roj tsa cia lawd,
   yog Davi thiab nws caj ces mus ib txhis.