1

NTU IB

(Phau Ntawv Nkauj 1–41)

Cov Neeg uas Tau Koob Hmoov

  1Cov neeg uas tau koob hmoov yog cov uas tsis ua raws li
  cov neeg siab phem tej lus haub ntxias,
  thiab tsis xyaum ua raws li cov neeg txhaum ua
  lossis tsis nrog cov neeg uas tsis hwm
   Vajtswv koom ua ib lub siab.
  2Tiamsis cov uas tau kev kaj siab yog
   cov uas hwm tus TSWV
  txoj Kevcai thiab kawm txoj kevcai
   ntawd nruab hnub hmo ntuj.
  3Lawv zoo ib yam li tej ntoo uas cog
   ze rau ntawm ntug dej
  uas txi txiv raws caij raws nyoog
   tej nplooj los tsis qhuav li.
  Thiab txhua yam uas lawv ua puavleej tiav.

  4Tiamsis cov neeg siab phem tsis zoo
   li ntawd,
  lawv zoo ib yam li cov npluag nplej
   uas cua ntsawj ya ri niab.
  5Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg ua phem
  thiab muab lawv cais tawm ntawm Vajtswv haivneeg.
  6Tus TSWV saib xyuas cov neeg ncaj
   ncees thiab coj lawv txoj hau kev,
  tiamsis cov neeg ua phem tabtom
   taug txojkev puastsuaj.