1

TRĂN TAL SA

Hlei Hơ̆k Mơak Sĭt

  1Jăk mơak yơh mnuih amâo êbat ôh tui si klei phung ƀai kčĕ,
   kăn dôk rei hlăm êlan phung soh,
   kăn dôk gŭ rei mbĭt hŏng phung mưč.
  2Ƀiădah ñu mơak hlăm klei bhiăn Yêhôwa,
   leh anăn ñu dôk mĭn kơ klei bhiăn anăn hruê mlam.
  3 Ñu jing msĕ si sa ƀĕ ana kyâo pla giăm êa hnoh,
   mboh tơdah truh yan gơ̆;
  wăt hla ñu amâo thâo krô ôh,
   leh anăn jih klei ñu ngă srăng jing.
  4Phung ƀai amâo djŏ snăn ôh,
   ƀiădah diñu jing msĕ si adrăng angĭn kpuh mđung.

  5Kyuanăn phung ƀai amâo srăng dôk kjăp ôh ti hruê phat kđi,
   phung soh kăn dưi dôk rei hlăm klei bi kƀĭn phung kpă.
  6Kyuadah Yêhôwa răng kriê êlan phung kpă;
   ƀiădah êlan phung ƀai srăng rai tuč.