21

Qhuas Vajtswv vim yog twb cawm dim yeeb ncuab

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, vajntxwv xyiv fab
   rau lub zog uas koj pub,
  nws zoo siab xyiv fab heev
   rau qhov uas koj pab.
  2Koj pub raws li nws lub siab ntshaw,
   thiab tsis nkaum tes
   rau tej uas nws lub qhov ncauj thov.
  3Rau qhov koj coj koob hmoov zoo
   los ntsib nws,
  koj muab lub mom vajntxwv uas tseem kub
   rau nws ntoo saum taubhau.
  4Nws thov txojsia mas koj kuj pub rau nws,
   tau siav loj siav ntev mus ib txhis tsis kawg.
  5Nws lub koob meej loj vim yog koj pab,
   koj pub nws muaj meej nthawb
   thiab hwjchim meej mom.
  6Koj yeej pub kom nws tau koob hmoov
   mus ib txhis,
  thiab pub rau nws tau zoo siab xyiv fab
   vim koj nrog nraim nws.
  7Vajntxwv tso siab rau Yawmsaub.
   Vim muaj tus uas Loj Dua Ntais
   txojkev hlub ruaj khov
  mas vajntxwv yuav nyob ruaj
   tsis ua zog.

  8Vajntxwv, koj txhais tes yuav ntes tau
   koj cov yeeb ncuab huvsi,
  koj txhais tes xis yuav ntes tau
   cov uas ntxub koj.
  9Thaum koj tshwm plaws los
   koj yuav ua rau lawv kub hnyiab
   cuag li nyob hauv qhov txos.
  Yawmsaub yuav nqos kiag lawv
   ua npau taws vog,
  thiab hluavtaws yuav hlawv lawv
   puam tsuaj tag.
  10Koj yuav ua rau lawv tej tub ki
   puam tsuaj tag hauv ntiajteb
  thiab muab lawv caj ces ua tu noob nrho
   hauv ib tsoom neeg.
  11Txawm yog lawv ntaus tswvyim phem rau koj
   thiab lawv xav tej zaj phem
   los lawv yuav ua tsis tau kom tiav.
  12Rau qhov koj yuav ua rau lawv khiav mus,
   koj yuav twb hneev
   ncaj nkaus rau lawv ntsej muag.
  13Au Yawmsaub, peb txhawb nqa koj lub zog,
   peb yuav hu nkauj
   thiab qhuas koj lub hwjchim.