23

Vajtswv yog tus yug yaj

Davi zaj nkauj.
  1Yawmsaub yug kuv yam li yug yaj,
   kuv yuav tsis tu pluas.
  2Nws pub kuv pw
   hauv lub tshav zaub mos ntsuab ntsuab,
  nws coj kuv mus rau ntawm ntug dej
   uas nyob ntsiag to.
  3Nws txhawb kuv tus ntsuj plig rov muaj zog,
   nws coj kuv taug txojkev ncaj ncees
   vim yog saib rau nws lub npe.

  4Txawm yog kuv mus hauv lub hav
   tsaus ntuj nti uas yog txojkev tuag,
  los kuv tsis ntshai xwm txheej phem dabtsi,
   vim koj nrog nraim kuv.
  Koj tus pas nrig thiab koj tus cwj
   nplij kuv lub siab.

  5Koj npaj lub rooj mov rau kuv
   tab meeg kuv cov yeeb ncuab.
  Koj hliv roj foom hmoov rau saum kuv taubhau,
   kuv lub khob puv phwj yos.
  6Txojkev zoo thiab txojkev hlub
   yeej yuav nrog nraim kuv mus
   tag kuv sim neej.
  Kuv yuav nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev
   mus ib txhis.