24

Tus vajntxwv uas muaj hwjchim

Zaj nkauj uas Davi sau.
  1Lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob hauv
   yog Yawmsaub li,
  tag nrho lub qab ntuj
   thiab txhua tus uas nyob hauv yog nws li.
  2Nws tsim lub ntiajteb rau saum dej hiavtxwv,
   thiab muab txawb rau saum cov dej.

  3Leejtwg yuav nce mus
   rau saum Yawmsaub lub roob?
  Thiab leejtwg yuav sawv
   rau hauv nws lub chaw dawb huv?
  4Yog tus uas txhais tes huv
   thiab lub siab dawb huv,
  tsis tso siab rau tej cuav timtswv,
   thiab tsis cog lus dag.
  5Nws yuav tau Yawmsaub li koob hmoov,
   thiab Vajtswv uas cawm nws dim
   yuav tsa nws cai.
  6Cov uas zoo li no
   yog cov neeg uas nrhiav Yawmsaub,
  uas yog nrhiav Yakhauj tus Vajtswv
   lub ntsej muag.

  7Tej rooj loog 'e,
   cia li tsa nej lub taubhau sawv,
  tej txhib qhov rooj uas nyob ib txwm 'e,
   cia li sawv,
  kom tus vajntxwv uas muaj
   hwjchim ci ntsa iab thiaj tau nkag los.
  8Tus vajntxwv uas muaj hwjchim ci ntsa iab
   yog leejtwg?
  Twb yog Yawmsaub uas muaj zog
   thiab muaj hwjchim loj,
   thiab yog Yawmsaub uas muaj hwjchim ua rog.
  9Tej rooj loog 'e,
   cia li tsa nej lub taubhau sawv,
  tej txhib qhov rooj uas nyob ib txwm 'e,
   cia li sawv,
  kom tus vajntxwv uas muaj
   hwjchim ci ntsa iab thiaj tau nkag los.
  10Tus vajntxwv uas muaj hwjchim ci ntsa iab
   yog leejtwg?
  Yog Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus,
  nws yog tus vajntxwv
   uas muaj hwjchim ci ntsa iab.