25

Thov Vaajtswv coj txuj hauv kev

Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv muab hlo
   kuv lub sab rua koj.
  2Au kuv tug Vaajtswv, kuv tso sab rua koj.
   Thov tsw xob ca kuv raug txaaj muag,
   tsw xob ca kuv cov yeeb ncuab nyos luag kuv.
  3Thov tsw xob ca ib tug twg kws tog rawv koj
   raug txaaj muag hlo le.
  Ca cov kws mom swm faav xeeb rua koj
   poob ntsej muag.

  4Au Yawmsaub, thov ua rua kuv paub koj txujkev,
   thov qha koj tej kev rua kuv paub taug.
  5Thov koj coj kuv taug koj txujkev tseeb
   hab qhuab qha kuv
  vem koj yog tug Vaajtswv kws cawm kuv dim.
   Kuv tog rawv koj taag naj taag nub.
  6Au Yawmsaub, thov koj ncu txug
   koj txujkev khuvleej
  hab koj txujkev hlub kws ruaj khov,
   vem yog tej nuav tub muaj thau u lug lawm.
  7Thov tsw xob ncu txug tej kev txhum
   hab tej kev faav xeeb
   kws thaus kuv tseed hluas es kuv ua.
  Au Yawmsaub, vem koj txujkev hlub kws ruaj khov
   hab koj txujkev zoo, thov ncu txug kuv.

  8Yawmsaub yog tug kws zoo kawg
   hab ncaaj nceeg,
  nwg txhad qhuab qha nwg txujkev
   rua cov tuabneeg txhum.
  9Nwg coj tug kws txu fwjchim
   moog qhov kws raug cai,
   hab qha nwg txujkev rua tug txu lub sab qeg qeg.
  10Yawmsaub tej kev huvsw yog
   txujkev hlub kws ruaj khov hab tso sab tau,
  rua txhua tug kws tuav rawv
   nwg tej lug cog tseg hab nwg tej lug qha.
  11Au Yawmsaub, thov koj saib rua koj lub npe
   es zaam kuv lub txem
   tsua qhov lub txem hov luj heev.
  12Leejtwg yog tug kws fwm
   hab paub ntshai Yawmsaub?
  Yawmsaub yuav qhuab qha tug hov
   rua huv txujkev kws tswm nyog nwg xaiv.
  13Nwg yuav tau nyob vaam meej heev,
   hab nwg tej tub ki yuav tau lub tebchaws
   ua puab teej puab tug.
  14Yawmsaub yuav nrug
   cov kws paub ntshai nwg ua phoojywg,
  hab nwg qha nwg tej lug cog tseg
   rua puab paub.
  15Kuv lub qhov muag pheej
   saib ntsoov rua Yawmsaub,
  tsua qhov nwg rhu kuv txhais kwtaw
   dim huv txuj hlua cuab.

  16Thov koj tig hlub kuv,
   tsua qhov kuv nyob twm kawv
   hab raug kev txom nyem nyuaj sab.
  17Thov paab kuv tej kev nyuaj sab kuas pluj,
   coj kuv tawm huv txujkev ntxhuv sab.
  18Thov tshuaj saib kuv tej kev txom nyem
   hab kev ceblaaj,
   hab daws kuv lub txem huvsw pov tseg.
  19Thov tshuaj saib kuv cov tshawj chim
   muaj coob npaum twg,
   hab puab ntxub kuv heev npaum le caag.
  20Thov tsom kwm kuv txujsa hab cawm kuv,
   tsw xob ca kuv raug txaaj muag
   vem yog kuv cawm sav rua huv koj.
  21Thov txujkev dawb huv
   hab txujkev ncaaj nceeg tuav kuv ca,
   vem kuv tog rawv koj.

  22Au Vaajtswv, thov txhwv cov
   Yixayee dim puab tej kev ceblaaj huvsw.