26

Tus uas tsis ua txhaum lo lus thov

Davi sau.
  1Au Yawmsaub, thov koj tsa kuv cai
   rau qhov kuv ua lub neej siab dawb paug.
   Kuv yeej tso siab rau Yawmsaub tsis ua zog li.
  2Au Yawmsaub, thov koj tshuaj saib kuv
   thiab sim kuv,
  thov koj tshuaj saib kuv lub siab
   thiab tej uas kuv xav.
  3Koj txojkev hlub ruaj khov
   nyob ntawm kuv qhov muag,
   thiab kuv ua kuv lub neej xib rau koj.

  4Kuv tsis nrog cov neeg dag zaum ua ke,
   kuv tsis nrog cov neeg
   ncauj lus zoo siab phem koom ib lub siab.
  5Kuv tsis nyiam nrog cov neeg uas ua phem
   nyob ua ke,
  thiab kuv tsis nrog cov neeg limhiam
   zaum ua ke.
  6Au Yawmsaub, kuv tsis txhaum,
   kuv ntxuav tes thiab mus ncig koj lub thaj,
  7thiab hu nkauj ua koj tsaug
   thiab piav txog koj txhua yam
   haujlwm phimhwj uas koj tau ua.
  8Au Yawmsaub, kuv nyiam lub tsev uas koj nyob,
   thiab lub chaw uas
   koj lub hwjchim ci ntsa iab nyob hauv.

  9Thov tsis txhob muab kuv rhuav tshem
   nrog cov neeg muaj txim,
  thiab tsis txhob muab kuv txojsia txov
   nrog cov neeg noj nyoog,
  10lawv yog cov neeg
   uas npaj txhais tes mus ua phem,
  thiab lawv txhais tes xis
   puv nkaus tej nyiaj xiab.
  11Kuv mas kuv ua lub neej siab dawb paug,
   thov txhiv kuv dim thiab hlub kuv.
  12Kuv txhais kotaw tsuj saum lub chaw tiaj,
   kuv yuav qhuas Yawmsaub
  rau thaum cov neeg coob coob
   tuaj txoos ua ke.