28

Lo lus thov Vajtswv pab thiab lo lus ua tsaug.

Davi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv thov hu koj.
   Kuv lub txhib zeb,
   thov tsis txhob lag ntseg rau kuv.
  Yog koj tsis teb kuv
   ces kuv yuav zoo yam nkaus li cov neeg
   uas mus rau hauv tub tuag teb.
  2Thov mloog kuv lub suab taij thov
   rau thaum kuv thov koj pab
  thiab rau thaum kuv tsa kuv txhais tes
   tuaj rau koj lub tuam tsev
  chav uas dawb huv kawg nkaus.

  3Thov tsis txhob muab kuv sau zog
   nrog cov neeg limhiam mus,
  lawv yog cov ua phem
   uas ncauj lus zoo rau kwvtij zej zog
   tiamsis lub siab npaj ua kev limhiam.
  4Thov ua pauj rau lawv raws li lawv tau ua,
   raws li lawv tej kev phem.
  Thov ua pauj rau lawv raws li lawv txhais tes ua,
   thiab pauj rau lawv raws li tsim nyog pauj.
  5Vim lawv tsis quav ntsej
   tej haujlwm uas Yawmsaub ua
   thiab tej uas nws txhais tes ua,
  mas nws yuav muab lawv tsoo kom ntog
   thiab tsis tsa lawv rov sawv li lawm.

  6Cia li qhuas Yawmsaub,
   rau qhov nws mloog kuv lub suab taij thov.
  7Yawmsaub yog kuv lub zog
   thiab kuv daim phiaj hlau thaiv,
  kuv tso siab rau nws, kuv thiaj tau kev pab,
   kuv zoo siab xyiv fab kawg li
   thiab kuv hu nkauj ua nws tsaug.
  8Yawmsaub yog nws haiv neeg lub zog,
   yog lub chaw cawm siav
   rau tus uas nws hliv roj tsa lawd.
  9Thov cawm koj haiv neeg kom dim,
   thiab foom koob hmoov
   rau koj qub txeeg qub teg.
  Thov yug lawv ib yam li yug yaj
   thiab qaws lawv puag mus ib txhis.