29

Vajtswv lub suab nrov nrog huab nrog cua

Davi zaj nkauj.
  1Cov timtswv saum ntuj 'e,
   cia li qhuas Yawmsaub,
  cia li qhuas tias Yawmsaub
   muaj hwjchim ci ntsa iab thiab muaj zog.
  2Cia li qhuas tias Yawmsaub lub npe
   muaj hwjchim ci ntsa iab,
  cia li hnav tej tsoos dawb huv
   pe hawm Yawmsaub.

  3Yawmsaub lub suab nrov saum tej dej hiavtxwv,
   Vajtswv uas muaj hwjchim ci ntsa iab
   lub suab nroo ntws,
  Yawmsaub lub suab nrov
   thoob plaws saum tej dej hiavtxwv.
  4Yawmsaub lub suab muaj hwjchim loj heev,
   Yawmsaub lub suab nrov ntxhe ntws.
  5Yawmsaub lub suab lov tej ntoo ciab,
   Yawmsaub yeej lov tej ntoo ciab
   pem roob Lenpanoo.
  6Nws ua rau lub roob Lenpanoo
   dhia caws qia yam nkaus li menyuam nyuj,
  thiab ua rau lub roob Xili‑oo
   dhia caws qia yam nkaus li menyuam nyuj qus.
  7Yawmsaub lub suab
   ua hluavtaws tawm ci nplas.
  8Yawmsaub lub suab co tebchaws
   moj sab qhua ntseeg nkaws,
  Yawmsaub co tebchaws moj sab qhua Khade
   yoj yuj yees.
  9Yawmsaub lub suab ua rau tej ntoo qheb
   yuj rawv nris
  thiab muab tej nplooj ntoo hauv hav zoov
   zaws zeeg tag huvsi.
  Mas sawvdaws qw hauv Yawmsaub lub tuam tsev
   tias, “Qhuas Yawmsaub.”

  10Yawmsaub nyob lub zwm txwv
   kav saum cov dej nyab,
  Yawmsaub nyob saum lub zwm txiv
   ua vajntxwv kav mus ib txhis.
  11Thov Yawmsaub pub zog rau nws haiv neeg,
   thov Yawmsaub foom koob hmoov
   rau nws haiv neeg kom nyob thaj yeeb.