30

Ua Vajtswv tsaug vim nws cawm dim kev tuag

Zaj nkauj uas hu rau thaum xyeem Vajtswv lub tuam tsev. Davi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv yuav qhuas ntxhias koj
   vim yog koj rub kuv tawm los
  thiab koj tsis kheev
   kuv cov tshawj chim luag kuv.
  2Au Yawmsaub, kuv tus Vajtswv,
   kuv tau hu thov koj pab kuv,
   mas koj tau kho kuv zoo.
  3Au Yawmsaub, koj tau coj kuv tus ntsuj plig
   tawm hauv tub tuag teb los.
  Kuv twb yuav mus rau hauv qhov tuag
   tiamsis koj tau cawm kuv txojsia rov los.

  4Yawmsaub cov neeg uas dawb huv 'e,
  nej cia li hu nkauj qhuas nws,
   thiab cia li ua tsaug nws lub npe uas dawb huv.
  5Qhov uas Yawmsaub chim
   mas yog ib vuag dua xwb,
  qhov uas nws ua zoo
   mas muaj mus ib sim neej.
  Kev quaj los kua muag
   mas muaj ib hmo kaj ntug
  tiamsis thaum sawv ntxov
   yuav muaj kev xyiv fab.

  6Kuv tus kheej mas thaum kuv nyob
   kaj siab lug kuv hais tias,
   “Kuv yuav tsis ua zog kiag li.”
  7Au Yawmsaub, koj ua zoo rau kuv.
   Koj tsa kuv nyob ruaj
   yam li lub roob khov kho.
  Thaum koj fee plhu ntawm kuv lawm
   mas kuv thiaj poob siab.

  8Au Yawmsaub, kuv thov hu koj.
   Kuv tsa suab taij Yawmsaub tias,
  9“Yog kuv tuag lawd,
   yog kuv mus rau hauv tub tuag teb lawm,
   mas koj yuav tau dabtsi?
  Tej hmoov av yuav qhuas koj
   thiab piav txog koj txojkev ncaj
   uas tso siab tau lov?
  10Au Yawmsaub, thov tig ntsej mloog
   thiab hlub kuv.
   Au Yawmsaub, thov koj ua tus uas pab kuv.”

  11Koj muab kuv kev quaj ntsuag
   ntxeev ua kev dhia seev cev.
  Koj muab kuv tej khaub seev tsaj hle
   thiab muab kev zoo siab xyiv fab rau kuv hnav,
  12kuv tus ntsuj plig thiaj tau qhuas koj
   thiab tsis txhob nyob twjywm.
  Au Yawmsaub, kuv tus Vajtswv,
   kuv yuav ua koj tsaug mus ib txhis.