31

Tej lus tso siab rau Vajtswv

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, kuv los cawm siav rau hauv koj.
   Thov tsis txhob cia kuv raug txaj muag kiag li,
   cia li cawm kuv dim vim koj ncaj ncees.
  2Thov tig ntsej mloog kuv,
   cia li cawm kuv kom dim sai kawg nkaus.
  Thov koj ua txhib zeb uas kuv nraim cev,
   yog lub chaw ruaj khov uas cawm kuv dim.
  3Koj yeej yog kuv txhib zeb
   thiab kuv lub chaw ruaj khov ntag,
  thov saib rau koj lub npe
   es coj kuv thiab qhia kev rau kuv.
  4Thov tsis txhob cia kuv mag
   rooj hlua uas cuab kuv,
   rau qhov koj yog kuv lub chaw cawm siav.
  5Kuv muab kuv tus ntsuj plig
   cob rau hauv koj txhais tes.
  Au Yawmsaub koj yog tus Vajtswv tseeb
   uas tso siab tau,
   koj txhiv kuv dim lawm.

  6Kuv ntxub cov uas hwm tej dab mlom uas tsis muaj qabhau,
  kuv tso siab rau Yawmsaub.
  7Kuv yuav zoo siab xyiv fab
   rau koj txojkev hlub uas ruaj khov,
  vim koj pom kuv txojkev txom nyem nyuaj siab,
   thiab koj paub kuv txojkev ceeblaj,
  8thiab koj tsis muab kuv cob
   rau hauv yeeb ncuab txhais tes,
  koj muab kuv txhais kotaw
   txawb rau lub chaw dav.

  9Au Yawmsaub, thov koj hlub kuv,
   vim kuv tabtom raug kev txom nyem nyuaj siab,
  kuv lub qhov muag plooj tag vim kuv lwj siab,
   kuv tus ntsuj plig thiab kuv lub cev kuj qaug zog.
  10Kuv txojsia yau zuj zus
   vim kuv txhawj xeeb lwj siab,
  thiab kuv lub niaj lub xyoos tsawg zuj zus
   vim kuv ntsaj laws.
  Kuv lub zog ploj zuj zus
   vim kuv txhawj xeeb,
   thiab kuv tej pob txha sem zuj zus mus.
  11Kuv cov tshawj chim sawvdaws
   saib tsis taus kuv,
  kuv ua lub chaw rau kwvtij zej zog
   ceeb thiab ntshai,
  kuv ua lub chaw rau kuv tej phoojywg
   ntshai siab puas tsus.
   Cov uas pom kuv tom kev cia li khiav.
  12Lawv tsis nco kuv
   yam li tus uas twb tuag lawd,
  kuv zoo yam nkaus li
   lub tais uas tawg lawm.
  13Kuv hnov neeg coob sib ntxhi txog kuv.
   Muaj kev txhawj kev ntshai rau txhua fab.
  Lawv tuav tswvyim tawm tsam kuv,
   lawv ntaus tswvyim txov kuv txojsia.

  14Au Yawmsaub, kuv tso siab rau koj,
   kuv hais tias, “Koj yog kuv tus Vajtswv.”
  15Kuv lub caij lub nyoog
   nyob hauv koj txhais tes,
  thov koj cawm kuv dim hauv
   kuv cov yeeb ncuab
   thiab cov uas tsim txom kuv txhais tes.
  16Thov koj lub ntsej muag
   ci rau saum koj tus qhev.
  Vim koj muaj txojkev hlub uas ruaj khov,
   thov cawm kuv dim.
  17Au Yawmsaub, thov tsis txhob cia
   kuv raug txaj muag,
   vim kuv tau quaj thov koj.
  Thov cia cov neeg phem raug txaj muag,
   thov cia lawv lub suab ntsiag to mus
   rau hauv tub tuag teb.
  18Thov muab daim tawv ncauj uas dag xaws,
   yog lub ncauj uas pheej
   hais lus tuam mom khav theeb,
  thiab khav txiv saib tsis taus
   tus ncaj ncees.

  19Koj txojkev zoo muaj ntau kawg li lauj!
   Koj npaj cia rau cov uas paub ntshai koj,
  thiab muab rau cov uas cawm siav rau hauv koj
   tab meeg ib tsoom neeg.
  20Koj muab lawv zais rau hauv lub chaw nraim
   hauv koj lub xubntiag
   kom dim neeg tej tswvyim phem.
  Koj tuav rawv lawv nyob tso siab plhuav
   rau hauv koj qab tus duab ntxoov ntxoo,
   kom dim tus nplaig uas sib cav sib ceg.

  21Qhuas Yawmsaub, rau qhov nws
   ua nws txojkev hlub uas ruaj khov
   tshwm los rau kuv phimhwj kawg
  rau thaum kuv raug vij yam li
   lub moos uas raug yeeb ncuab vij.
  22Kuv poob siab nthav hais tias,
   “Kuv raug muab ntiab tawm
   hauv koj lub qhov muag lawm.”
  Tiamsis koj tseem hnov kuv tej lus taij thov,
   rau thaum kuv quaj hu thov koj pab.
  23Yawmsaub cov neeg
   uas dawb huv sawvdaws 'e,
   cia li muab siab npuab nws.
  Yawmsaub tsom kwm cov uas xib rau nws,
   tiamsis nws ua pauj
   rau cov uas tsab ua loj pov khawv nkaus.
  24Nej sawvdaws uas tos rawv Yawmsaub,
   cia li ua khov kho
   thiab ua siab loj siab tuab nawj!