33

Qhuas tus uas tsim

  1Nej cov uas ncaj ncees 'e,
   cia li zoo siab rau Yawmsaub,
   Tsim nyog cov uas lub siab ncaj qhuas nws.
  2Cia li ntaus nkauj nog ncas me
   qhuas Yawmsaub,
  cia li ntaus nkauj nog ncas loj
   hu suab zoo rau nws.
  3Cia li hu zaj nkauj tshiab qhuas nws,
   cia li ntaus nkauj nog ncas zoo zoo
   thiab qw nrov,
  4rau qhov Yawmsaub tej lus ncaj ncees,
   thiab txhua yam haujlwm uas nws ua
   tso siab tau.
  5Nws nyiam txojkev ncaj ncees
   thiab qhov uas ua ncaj,
  Yawmsaub txojkev hlub uas ruaj khov
   puv nkaus lub ntiajteb.

  6Yawmsaub hais lus xwb tsim tau lub ntuj,
   thiab tej pa uas tawm hauv nws qhov ncauj
   tsim txhua yam saum nruab ntug.
  7Nws sau zog tej dej hiavtxwv los
   ntim ua ib hnab,
  thiab khaws dej hauv nruab tiv txwv cia
   rau hauv lub txhab.
  8Cia lub ntiajteb huvsi paub ntshai Yawmsaub,
   cia ib tsoom neeg thoob qab ntuj
   hwm nws heev.
  9Nws hais xwb, ces lub ntiajteb cia li muaj,
   nws hais lus xwb, txawm tshwm los.
  10Yawmsaub muab tej uas
   ib tsoom tebchaws xav cia rhuav pov tseg,
  nws ua rau tej uas ib tsoom neeg npaj cia
   ua tsis tau kom tiav.
  11Tej uas Yawmsaub npaj cia
   yuav nyob mus ib txhis,
  tej uas nws xav cia hauv lub siab
   yuav nyob mus rau txhua tiam neeg.
  12Lub tebchaws uas lawv tus Vajtswv
   yog Yawmsaub yuav tau nyob kaj siab lug.
  Lawv yog haiv neeg uas Yawmsaub
   xaiv cia ua nws li qub txeeg qub teg.
  13Yawmsaub nyob saum ntuj ntsia ntsoov tuaj,
   nws saib pom ib tsoom neeg.
  14Nws nyob saum nws lub zwm txwv
   ntsia ntsoov rau txhua tus
   uas nyob hauv lub ntiajteb.
  15Nws yog tus uas tsim lawv txhua tus lub siab,
   thiab tshuaj saib txhua yam uas lawv ua huvsi.
  16Tus vajntxwv yuav dim
   tsis yog vim nws muaj tub rog coob,
  tus tub rog yuav dim
   tsis yog vim nws muaj zog heev.
  17Qhov uas vam tias tus nees ua rog
   yuav pab kov yeej tsis muaj qabhau,
   nees lub zog loj kuj pab tsis tau kom dim.

  18Yawmsaub lub qhov muag saib ntsoov
   cov uas paub ntshai nws,
  thiab cov uas vam ntsoov
   nws txojkev hlub uas ruaj khov,
  19mas nws yuav cawm lawv tus ntsuj plig dim
   hauv txojkev tuag,
  thiab pub lawv muaj txojsia nyob
   rau thaum muaj kev tshaib nqhis.
  20Peb tus ntsuj plig tos rawv Yawmsaub,
   nws yog txojkev pab peb
   thiab yog daim phiaj hlau thaiv peb.
  21Peb zoo siab xyiv fab rau nws,
   rau qhov peb vam khom nws lub npe
   uas dawb huv.
  22Au Yawmsaub, thov koj txojkev hlub
   uas ruaj khov nrog nraim peb,
   raws li peb muaj siab vam rau hauv koj.