34

Qhuas Yawmsaub kws cawm dim

Zaaj kws Tavi sau rua thaus nwg ua txuj vwm rua Anpimelej, Anpimelej txhad ntab nwg tawm tswv moog, nwg txhad moog.
  1Kuv yuav qhuas Yawmsaub txhua lub swjhawm,
   lu lug qhuas nwg
   yuav nyob huv kuv lub qhov ncauj tsw tu le.
  2Kuv tug ntsuj plig khaav txug Yawmsaub.
   Ca cov kws raug kev txom nyem
   tau nov hab zoo sab.
  3Ca le nrug kuv qhuas Yawmsaub lub koob meej,
   peb ca le ua ke txhawb nqaa nwg lub npe.
  4Kuv tub nrhav Yawmsaub hab nwg kuj teb kuv,
   nwg cawm kuv dim
   huv kuv tej kev ntshai huvsw.
  5Cov kws saib ntsoov nwg yuav xyiv faab hlo,
   puab yuav tsw raug txaaj muag.
  6Tug nyuas tuabneeg txom nyem nuav quaj thov,
   Yawmsaub kuj noog
   hab cawm nwg dim nwg tej kev ceblaaj huvsw.
  7Yawmsaub tug tubkhai ntuj zuv
   vej rawv cov kws paub ntshai Yawmsaub,
   hab cawm kuas puab dim.

  8Ca le swm saib hab pum tas
   Yawmsaub zoo kawg le.
  Tug kws cawm sav rua huv nwg
   kuj tau nyob kaaj sab lug.
  9Yawmsaub cov tuabneeg dawb huv 'e,
   mej ca le paub ntshai nwg,
  tsua qhov cov kws paub ntshai nwg
   yuav tsw tu pluag.
  10Cov tsuv ntxhuav mog
   tseed tu pluag hab tshaib plaab,
  tassws cov kws nrhav Yawmsaub
   tsw tu ncua ib yaam zoo hlo le.

  11Kuv cov tub 'e, ca le lug noog kuv has,
   kuv yuav qha mej txug qhov kws fwm
   hab paub ntshai Yawmsaub.
  12Leejtwg xaav tau txujsa
   hab ntshaw noob nyoog ntev,
   sub nwg txhad tau tej yaam kws zoo?
  13Mej yuav tsum tswj mej tug nplaig
   tsw xob has lug phem,
  hab tswj mej daim tawv ncauj
   tsw xob has tej lug daag.
  14Ca le tswv txujkev phem
   hab ua qhov kws zoo,
   nrhav kev hum xeeb hab lawv kuas cuag.

  15Yawmsaub tsaa qhov muag saib ntsoov
   cov kws ncaaj nceeg,
   hab tig ntsej noog puab tej lug quaj thov.
  16Yawmsaub tsom ntsoov tawm tsaam
   cov tuabneeg ua phem,
  nwg yuav muab puab txav pov tseg
   tsw muaj leejtwg ncu txug puab
   huv lub nplajteb.
  17Thaus cov kws ncaaj nceeg quaj thov,
   Yawmsaub kuj noog,
  hab cawm puab dim
   puab tej kev ceblaaj huvsw.
  18Yawmsaub nyob ze tug kws lwj sab,
   hab cawm cov kws tsw muaj chaw vaam.
  19Cov kws ncaaj nceeg
   muaj ntau yaam kev txom nyem nyuaj sab,
   tassws Yawmsaub kuj cawm puab dim huvsw.
  20Nwg tsom kwm puab tej pob txhaa huvsw,
   tsw luv ib tug le.
  21Kev phem yuav tua cov tuabneeg limham,
   hab cov kws ntxub cov ncaaj nceeg
   yuav raug teem txem.
  22Yawmsaub txhwv nwg cov qhev txujsa,
   cov kws lug cawm sav rua huv nwg
   tsw muaj ib tug raug txem le.