34

Qhuas Yawmsaub uas cawm dim

Zaj uas Davi sau rau thaum nws ua txuj vwm rau Anpimelej, Anpimelej thiaj ntiab nws tawm khiav mus, nws thiaj mus.
  1Kuv yuav qhuas Yawmsaub txhua lub sijhawm,
   lo lus qhuas nws yuav nyob
   hauv kuv lub qhov ncauj tsis tu ncua.
  2Kuv tus ntsuj plig khav txog Yawmsaub.
   Cia cov uas raug kev txom nyem
   tau hnov thiab zoo siab.
  3Cia li nrog kuv qhuas Yawmsaub lub koob meej,
   peb cia li ua ke txhawb nqa nws lub npe.
  4Kuv twb nrhiav Yawmsaub
   thiab nws kuj teb kuv,
  nws cawm kuv dim
   hauv kuv tej kev ntshai huvsi.
  5Cov uas ntsia ntsoov nws yuav xyiv fab hlo,
   lawv yuav tsis raug txaj muag.
  6Tus nyuag neeg txom nyem no quaj thov,
   Yawmsaub kuj mloog
   thiab cawm nws dim nws tej kev ceeblaj huvsi.
  7Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj
   zov vij rawv cov uas paub ntshai Yawmsaub,
   thiab cawm kom lawv dim.

  8Cia li sim saib thiab pom tias
   Yawmsaub zoo kawg li.
  Tus uas cawm siav rau hauv nws
   kuj tau nyob kaj siab lug.
  9Yawmsaub cov neeg dawb huv 'e,
   nej cia li paub ntshai nws,
  rau qhov cov uas paub ntshai nws
   yuav tsis tu pluas.
  10Cov tsov ntxhuav mos
   tseem tu pluas thiab tshaib plab,
  tiamsis cov uas nrhiav Yawmsaub
   tsis tu ncua ib yam zoo kiag li.

  11Kuv cov tub 'e, cia li los mloog kuv hais,
   kuv yuav qhia nej txog qhov uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub.
  12Leejtwg xav tau txojsia
   thiab ntshaw hnub nyoog ntev,
   kom nws thiaj tau tej yam uas zoo?
  13Nej yuav tsum tswj nej tus nplaig
   tsis txhob hais lus phem,
  thiab tswj nej daim tawv ncauj
   tsis txhob hais tej lus dag.
  14Cia li tsiv txojkev phem thiab ua qhov uas zoo,
   nrhiav kev hum xeeb thiab caum kom cuag.

  15Yawmsaub tsa qhov muag ntsia ntsoov
   cov uas ncaj ncees,
   thiab tig ntsej mloog lawv tej lus quaj thov.
  16Yawmsaub tsom ntsoov tawm tsam
   cov neeg ua phem,
  nws yuav muab lawv txiav pov tseg
   tsis muaj leejtwg nco txog lawv
   hauv lub ntiajteb.
  17Thaum cov uas ncaj ncees quaj thov,
   Yawmsaub kuj mloog,
  thiab cawm lawv dim
   lawv tej kev ceeblaj huvsi.
  18Yawmsaub nyob ze tus uas lwj siab,
   thiab cawm cov uas tsis muaj chaw vam.
  19Cov uas ncaj ncees
   muaj ntau yam kev txom nyem nyuaj siab,
   tiamsis Yawmsaub kuj cawm lawv dim huvsi.
  20Nws tsom kwm lawv tej pob txha huvsi,
   tsis lov ib tug li
  21Kev phem yuav tua cov neeg limhiam,
   thiab cov uas ntxub cov ncaj ncees
   yuav raug teem txim.
  22Yawmsaub txhiv nws cov qhev txojsia,
   cov uas los cawm siav rau hauv nws
   tsis muaj ib tug raug txim li.