34

Qhuas Vajtswv Txojkev ua Zoo

  1Kuv yuav niaj hnub ua tus TSWV tsaug,
   kuv yuav qhuas nws tsis tseg tsis tu.
  2Kuv yuav qhuas nws rau tej haujlwm
   uas nws tau ua tas los lawm,
  thov kom txhua tus uas raug kev
   tsimtxom cia li mloog thiab zoo siab!
  3Cia li nrog kuv piav tus TSWV
   lub hwjchim uas loj kawg nkaus,
  peb sawvdaws cia li tib txhij qhuas nws lub npe.

  4Kuv thov tus TSWV, thiab nws teb kuv tej lus thov,
  nws cawm kuv dim ntawm tej kev
   txhawj ntshai huv tibsi lawm.
  5Cov neeg uas raug tsimtxom tsa qhovmuag
  ntsia nws thiab lawv zoo siab kawg li,
  lawv yuav tsis plam tej uas lawv cia siab rau.
  6Thaum cov neeg txomnyem thov nws
   pab, nws teb lawv tej lus thov;
  nws cawm lawv dim ntawm lawv tej
   kev ntxhov siab uas lawv raug.
  7Tus TSWV tus timtswv zov rawv cov
   neeg uas hwm tus TSWV,
  thiab nws cawm lawv dim ntawm tej
   kev puastsuaj.

  8Nej sim xav saib tus TSWV ua zoo
   npaum li cas rau nej lawm.
  Cov neeg uas los nrhiav chaw nkaum
   ntawm tus Tswv, lawv tau zoo nyob kaj siab lug.
  9Tus TSWV haivneeg txhua tus
   cia li hwm nws;
  cov neeg uas mloog tus TSWV lus
   yeej tsis tu ncua ib yam dabtsi li.
  10Txawm yog tsov ntxhuav los tseem tshaib plab
   thiab tu pluas tsis muaj noj,
  tiamsis cov neeg uas hwm tus TSWV
   yuav muaj txhua yam zoo uas lawv xav tau.

  11Kuv tej tubki, nej cia li los
   ntawm no thiab mloog kuv hais,
  kuv yuav qhia kom nej paub ua lub
   neej hwm tus TSWV.
  12Nej puas xav tau lub neej lomzem
   kaj siab lug?
  Nej puas ntshaw txojsia ntev thiab
   lub neej kaj siab lug?
  13Nej cia li tseg tsis txhob hais tej lus
   phem thiab tsis txhob hais lus dag li.
  14Tso pluav tej kev ua phem tseg thiab
   tig los ua txoj zoo,
  cia li nrhiav kev nrog luag sib haumxeeb
   kom kawg nej lub siab.

  15Tus TSWV saib ntsoov cov neeg ncaj
   ncees thiab mloog lawv tej suab quaj,
  16tiamsis nws tawmtsam cov neeg ua
   phem,
  thaum lawv tuag thiaj tsis muaj neeg
   nco txog lawv li.
  17Thaum cov neeg ncaj ncees thov tus TSWV,
   nws mloog lawv tej lus thov,
  nws cawm lawv dim ntawm lawv tej kev ntxhov siab.
  18Tus TSWV nyob ze cov neeg uas tas
   kev cia siab,
  nws cawm cov neeg uas tsis muaj chaw vamkhom.

  19Tus neeg ncaj ncees tiv ntau yam
   kev nyuaj siab,
  tiamsis tus TSWV cawm nws dim tej
   kev ntxhov siab ntawd huv tibsi.
  20Tus TSWV tsomkwm nws nraim tsis tso nws tseg,
  nws tej txha yeej tsis muaj ib yag yuav lov li.
  21Tej kev phem yuav ua rau cov neeg
   siab phem tuag mus,
  cov uas ntxub cov neeg ncaj ncees yuav raug txim.

  22Tus TSWV yuav cawm nws haivneeg,
  cov uas los cuag tus TSWV thiab thov nws tsomkwm
  lawv yuav tsis raug kev puastsuaj.