35

Thov Vaajtswv paab kuas dim yeeb ncuab

Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, thov koj tawm tsaam
   cov kws tawm tsaam kuv,
   thov ua rog rua cov kws ua rog rua kuv.
  2Ca le tuav daim phaj hlau miv hab daim luj,
   ca le sawv tseeg paab kuv.
  3Ca le rhu hlo raab muv nkaug
   hab raab muv laim tiv cov kws lawv kuv.
  Thov koj has rua kuv tug ntsuj plig tas,
   “Kuv yog tug kws yuav cawm koj dim.”

  4Cov kws nrhav kev txuv kuv txujsa
   mas thov ca puab raug txaaj muag
   hab raug saib tsw taug.
  Cov kws xaav tswvyim phem tawm tsaam kuv,
   mas thov ca puab raug lawv rov qaab moog
   ua sab ruag qhwv taag.
  5Thov ca puab zoo yaam nkaus
   tej npluag kws cua ntsawj,
  ca Yawmsaub tug tubkhai ntuj
   ntab puab moog.
  6Thov ca puab txujkev tsaus ntuj hab nplua,
   ca Yawmsaub tug tubkhai ntuj l
   awv puab tswv moog.
  7Tub tsw tim le caag los puab cuab hlua rua kuv,
   tub tsw tim le caag los puab khawb qhov taub
   cuab txuv kuv txujsa.
  8Thov kuas puab raug tej kev puam tsuaj
   kws puab xaav tsw txug,
  hab thov ca puab maag rooj hlua kws puab cuab,
   ca puab maag kuas puam tsuaj taag.
  9Mas kuv tug ntsuj plig
   yuav xyiv faab rua huv Yawmsaub,
  kuv yuav zoo sab xyiv faab kawg le
   tsua qhov kws nwg tso kuv dim.
  10Kuv tej pob txhaa huvsw yuav has tas,
   “Au Yawmsaub, leejtwg zoo cuag le koj?
  Koj yog tug kws tso cov tuabneeg tsw muaj zug
   dim ntawm tug kws muaj zug dua puab,
  hab cawm cov kws tsw muaj zug hab txom nyem
   dim ntawm tug kws lws puab.”

  11Muaj cuav timkhawv phem sawv tseeg,
   puab nug kuv txug tej kws kuv tsw paub.
  12Puab ua qhov phem pauj tej kws kuv ua zoo,
   kuv lub sab lwj taag.
  13Tassws thaus puab mob
   mas kuv naav khaub seev tsaaj
  hab tswj kuv lub sab yoo mov,
   kuv nyo taubhau qeg qeg thov Vaajtswv,
  14ib yaam nkaus le kuv quaj ntsuag
   rua kuv ib tug kwvluag lossws rua ib tug kwvtij.
  Kuv moog kev yaam nkaus le
   tug kws quaj ntsuag rua leej nam,
   kuv quaj dai hau quas vag.
  15Tassws yog kuv dawm
   mas puab tuaj txoos ua ke zoo sab kawg,
   puab sau zog ua ke tuaj tawm tsaam kuv.
  Tej tuabneeg loj leeb
   kws kuv tsw tau paub dua le
   los kuj tshev kuv tsw tu le.
  16Puab luag kuv heev kawg
   has lug phem rua kuv,
   puab zawm nav quas zog rua kuv.
  17Au Yawmsaub, koj yuav tsaa muag saib xwb
   moog ntev le caag?
  Thov cawm kuv dim
   huv puab tej kev limham ndais ntuj,
  thov cawm kuv txujsa dim
   huv cov tsuv ntxhuav.
  18Mas kuv yuav ua koj tsaug
   rua thaus tsoom zeej suavdawg
   tuaj txoos ua ke,
  kuv yuav qhuas koj huv plawv cov tuabneeg
   coob coob ntawd.

  19Cov kws kuv tsw tau ua txhum rua
   los ca le ua kuv cov tshawj chim,
   thov tsw xob kheev puab zoo sab luag kuv.
  Thov tsw xob kheev cov
   kws laam ntxub kuv do do
   zwg ncauj ntxw muag rua kuv.
  20Tsua qhov puab tsw has tej lug hum xeeb,
   puab tsuas xaav tej lug daag
  xyaav cov kws nyob tug quas yeeg
   huv lub tebchaws.
  21Puab rua ncauj luj kawg le rua kuv,
   puab nkaug nyos has tas,
   “Peb tub pum ntawm qhov muag lawm.”

  22Au Yawmsaub, koj tub pum lawm,
   thov tsw xob nyob tuabywv.
   Au tug Tswv, thov tsw xob nyob deb ntawm kuv.
  23Au kuv tug Vaajtswv kws yog kuv tug Tswv,
   thov tswm dheev,
  ca le kub sab quas lug tuav kuv txujcai
   hab has kuv tshaaj plaub.
  24Au Yawmsaub, kuv tug Vaajtswv,
   thov tsaa kuv cai lawv le koj kev ncaaj nceeg.
   Thov tsw xob ca puab zoo sab luag kuv.
  25Tsw xob ca puab has huv lub sab tas,
   “Peb tau lawv le peb lub sab nyam lawm.”
  Tsw xob kheev puab has tas,
   “Peb tub muab nwg nqog lawm.”

  26Thov ua rua cov kws zoo sab luag kuv
   tej kev txom nyem raug txaaj muag
   hab lub sab ruag qhwv taag.
  Thov ca cov kws tsaab ua luj tawm tsaam kuv
   tau poob ntsej muag hab raug saib tsw taug.
  27Ca cov kws xaav pum kuv muaj cai
   qw zoo sab hab ca puab zoo sab xyiv faab
   hab has tsw tu le tas,
  “Yawmsaub luj kawg nkaus,
   nwg txaus sab rua thaus nwg tug tub qhe
   noj qaab nyob zoo.”
  28Mas kuv tug nplaig yuav pav txug
   koj txujkev ncaaj nceeg
   hab yuav qhuas koj ib nub tsaus ntuj.