35

Tej lus Thov Vajtswv Pab

  1Tus TSWV, thov koj tawmtsam
   tus uas tawmtsam kuv,
  thiab ua rog rau cov neeg uas ua rog rau kuv!
  2Nqa koj daim thaiv hniav ntaj thiab koj cev ris tsho hlau
   los cawm kom kuv dim.
  3Tsa koj rab hmuv thiab rab taus ua
   rog tawmtsam cov neeg uas caum kuv.
  Thov coglus hais tias, “Koj yuav cawm kuv.”

  4Thov kom cov neeg uas nrhiav kuv
   tua povtseg cia li swb thiab poob ntsej muag.
  Thov kom cov neeg tuav tswvyim
   ntxeev siab ua phem rau kuv tig khiav rov qab
   thiab tsis txhob sib haum.
  5Thov kom lawv zoo ib yam li tej quavnyab
  uas cua muab tshuab ya tas thiab thov tus TSWV
  cov timtswv muab lawv raws kom tawg khiav ri rws mus.
  6Thov kom lawv txoj haukev tsaus ntuj nti
  thiab nplua heev thaum uas tus
   TSWV tus timtswv caum lawv.

  7Yeej tsis muaj ib qho txhaum uas
   tsimnyog lawv cuab hlua tos kuv kev,
  khawb qhov tos kom kuv poob thiab ntes kuv.
  8Tiamsis kev puastsuaj yuav ntes tau
   lawv ua ntej lawv paub,
  lawv yuav rov mag lawv lub vojhlua
   thiab poob rau hauv txojkev puastsuaj.

  9Ces kuv yuav zoo siab rau qhov muaj
   tus TSWV ua tus pab kuv,
  kuv yuav kaj siab lug rau qhov nws cawm kuv dim.
  10Tagnrho kuv lub siab yuav hais rau
   tus TSWV hais tias,
  “Yeej tsis muaj leejtwg zoo npaum li koj lawm.
  Koj tiv thaiv tus neeg tsis muaj zog
   kom dim ntawm tus uas muaj zog,
  thiab pab tus pluag kom dim ntawm tus neeg limhiam.”

  11Cov neeg siab phem ua timkhawv
   tsis tseeb tawmtsam kuv,
  kuv tsis paub los lawv liam hais tias
   kuv ua txhaum.
  12Lawv ua tej kev phem pauj kuv tej
  kev ua zoo, thiab ua rau kuv siab ntsws puas tas.
  13Tiamsis thaum lawv muaj mob, kuv
   hnav cev ris tsho quaj ntsuag,
  kuv yoo mov thiab nyo hau thov Vajtswv,
  14ib yam li kuv thov Vajtswv rau kuv tus phoojywg
   lossis kuv tus kwvtij.
  Kuv quaj ncig mus ncig los ib yam li
   tus uas quaj nyiav nws niam ntag.

  15Tiamsis thaum kuv dawm ntog lawv
   txhua tus puavleej zoo siab
  thiab tuaj nyob vij vog luag kuv plig,
  tej neeg dog dig los cia li tuaj ntaus
   kuv thiab nplawm kuv.
  16Lawv txob thuam kuv ib yam li tej
   neeg siab phem,
  lawv tom hniav thiab zij ncaug rau
   kuv.

  17Tus TSWV, tseem tshuav ntev li cas,
   koj mam li tsa qhovmuag saib zaj no?
  Thov cawm kom kuv dim ntawm lawv tej nplawm,
  thov cawm kuv txojsia ntawm cov tsov ntxhuav no!
  18Kuv yuav ua koj tsaug tabmeeg
   ntawm koj haivneeg
  uas tuaj sib sau ua ke, thiab kuv
   yuav qhuas koj tabmeeg lawv.

  19Thov tsis txhob pub kuv cov yeebncuab
  uas yog neeg dag muaj kev zoo siab
   rau thaum kuv swb luag lawm.
  Tsis txhob cia tej neeg uas lam tau
   lam ntxub kuv ntawd,
  zij ncaug ntxi muag rau kuv thaum
   kuv tau kev nyuaj siab.

  20Lawv tsis hais tej lus zoo haum kuv
   siab hlo li,
  tiamsis lawv pheej hais tej lus ntxias
   tej neeg
  uas muaj kev hlub thiab kev
   thajyeeb hauv lub tebchaws.
  21Lawv luag kuv thiab qw hais tias,
   “Peb twb pom tej uas koj ua lawm!”
  22Tiamsis tus TSWV, koj twb pom
   tej no tas lawm.
  Yog li ntawd, tus TSWV, thov koj
   tsis txhob nyob ntsiag to,
  thiab thov tsis txhob nyob nrug deb kuv.

  23Tus TSWV, koj cia li sawv tsees los
   thiab tiv thaiv kuv,
  kuv tus Vajtswv, koj cia li sawv los
   thiab pab kuv hais plaub.
  24Tus TSWV, koj yog tus ncaj ncees,
   thov koj cia li txiav txim
  rau kuv raws li kuv yog tus neeg uas
   tsis muaj txim;
  thov tsis txhob pub kuv cov yeebncuab
   tau zoo luag kuv plig.
  25Thov tsis txhob pub kom lawv muaj
   lub siab xav hais tias,
  “Peb twb muab nws nqos lawm!
  Peb xav ua raws li peb lub siab nyiam los yeej tau!”

  26Cov neeg uas thaum kuv raug kev txomnyem,
  pheej rau siab ntso luag kuv plig thiab zoo siab,
  thov kom lawv tsis txhob sib haum,
   thiab cov neeg uas lawv qhuas hais tias,
  lawv zoo dua kuv, thov kom lawv raug kev txajmuag
   thiab poob ntsejmuag.

  27Cov neeg uas txaus siab rau kuv
   txojkev ua zoo thiab ncaj ncees,
  cia li qw zoo siab thiab hais tsis tseg
   hais tias,
  “Tus TSWV yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus!
  Nws txaus siab rau nws tus tubtxib kawg nkaus li!”
  28Ces kuv yuav qhia koj txojkev ncaj
   ncees rau sawvdaws,
  thiab kuv yuav qhuas koj ib hnub tsaus ntuj ntais.