35

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh hơi, pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo,
   blah glaĭ bĕ hăng ƀing blah glaĭ hăng kâo!
  2Rơkâo kơ Ih mă bĕ khiơl anet laih anŭn khiơl prŏng;
   prap pre bĕ kiăng kơ djru kâo!
  3Hră̱ nao bĕ tơbăk hăng jo̱ng pơblah Ih kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing kiaŏ blah kâo.
   Pơkơjăp glaĭ bĕ jua bơngăt kâo tui anai, “Kâo jing Pô Pơklaih ih.”

  4Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô kiăng pơdjai hĭ kâo
   thuơ hĭ laih anŭn tŭ tơlơi mlâo mlañ!
  Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô pơkra mơneč sat kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo
   kơdŭn glaĭ hĭ laih anŭn rŭng răng!
  5Brơi bĕ ƀing gơñu jing kar hăng adrăng angĭn pưh pơđuaĭ hĭ,
   tơdang ling jang Yahweh puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu.
  6Brơi bĕ jơlan rơbat gơñu jing hĭ kơnăm mơmŏt laih anŭn tơbơr
   tơdang ling jang Yahweh ăt kiaŏ pơrai hĭ ƀing gơñu mơ̆n!
  7Ƀing gơñu ƀač čơđo̱ng hơgŏm kơ kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi ôh
   laih anŭn kŏn hơmâo tơhơnal tơlơi hơget lơi ƀing gơñu klơi amăng luh ƀač kơ kâo.
  8Samơ̆ brơi bĕ tơlơi răm rai či truh blĭp blăp ƀơi ƀing gơñu!
   Anŭn jing brơi bĕ ƀing gơñu djơ̆ glaĭ ƀơi čơđo̱ng ƀing gơñu ƀač hơgŏm
   laih anŭn brơi bĕ ƀing gơñu lê̆ glaĭ pơ amăng luh gơñu klơi hăng răm rai hĭ yơh.

  9Giŏng anŭn, jua bơngăt kâo či hơ̆k mơak yuakơ tơlơi Yahweh hơmâo ngă laih yơh,
   sĭt kâo či mơak mơai yơh yuakơ Ñu pơklaih hĭ laih kâo.
  10Kâo či laĭ kơ Yahweh hăng abih drơi kâo tui anai,
   “Ƀu hơmâo ôh hlơi pô hrup hăng Ih.
  Ih pơrơngai hĭ ƀing tơdu rơmơ̆n mơ̆ng ƀing kơtang hloh,
   jing ƀing kơtư̆ juă ƀing tơdu rơmơ̆n kơƀah kơƀap anŭn.”

  11Ƀing mơnuih ƀrưh ƀai ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo
   laih anŭn gơñu phŏng kơ kâo hơdôm tơlơi soh sat kâo ƀu thâo ôh.
  12Ƀing gơñu pơglaĭ kơ kâo tơlơi sat pơala kơ tơlơi hiam,
   tui anŭn jua bơngăt kâo rŭng răng yơh.
  13Samơ̆ tơdang ƀing gơñu duăm ruă, kâo čut ao tâo,
   laih anŭn kŏm ƀơ̆ng kiăng kơ pơrơđah tơlơi kâo rơngot hơning;
   kâo pơluă gŭ kâo pô laih anŭn iâu laĭ,
  14kar hăng kâo iâu laĭ kơ gơyut gơyâo kâo ƀôdah kơ ayŏng adơi kâo.
   Kâo rơbat nao jum dar akŭp akŏ kiăng kơ pơrơđah kâo kơŭ kơuăn,
   kar hăng sa čô kơŭ kơuăn kơ amĭ ñu.

  15Samơ̆ tơdang kâo tơhneč rơbuh, abih bang ƀing sat ƀai anŭn hơ̆k mơak
   laih anŭn ƀing gơñu pơƀut glaĭ jum dar kâo kiăng klao djik kơ kâo;
  ƀing mơnuih kâo ƀu thâo krăn ôh pơƀut pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo
   laih anŭn taih kâo ƀu pơdơi ôh.
  16Ƀing gơñu kĕ tơgơi gle̱ng nao pơ kâo hăng tơlơi pơrơmut
   kar hăng sa čô pô djik djak kơ mơnuih rơwen,

  17Ơ Yahweh, hơbĭn sui dơ̆ng Ih kơnơ̆ng dŏ lăng kơ tơlơi sat anŭn đôč lĕ?
   Rơkâo kơ Ih pơklaih hĭ bĕ tơlơi hơdip kâo mơ̆ng tơlơi ƀing gơñu kơsung blah;
   pơklaih hĭ bĕ tơlơi hơdip yom kâo mơ̆ng hơdôm rơmung dŭl anai!
  18Tui anŭn, kâo či bơni kơ Ih tŏng krah tơlơi pơjơnum prŏng ƀing ană plei Ih yơh;
   ƀơi anăp abih bang ană plei yơh kâo či bơni hơơč kơ Ih.

  19Anăm brơi ôh ƀing pơblư̆ pơƀlŏr kơ tơlơi kâo klao djik djak kơ tơlơi kâo thuơ.
   Anăm brơi ôh ƀing hlơi pô pơrơmut kơ kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi anŭn
   gle̱ng mơta mơak mơai gơñu tơdang ƀing gơñu ƀuh kâo rơngot hơning.
  20Ƀing gơñu ƀu pơhiăp rơnŭk rơnua ôh,
   samơ̆ ƀing gơñu pơčeh djŏp mơta tơlơi ƀlŏr kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih khăp kiăng rơnŭk rơnua.
  21Ƀing gơñu săl kơ kâo hăng pơhiăp kraih tui anai,
   “Hah! Hăng mơta gơmơi pô yơh ƀing gơmơi hơmâo ƀuh laih hơget tơlơi ih ngă!”

  22Samơ̆, Ơ Yahweh ăh, Ih yơh hơmâo ƀuh laih tơlơi anai.
   Tui anŭn, rơkâo kơ Ih anăm dŏ rơiăt ôh;
   anăm Ih pô dŏ ataih hĭ mơ̆ng kâo ôh Ơ Yahweh ăh.
  23Tơgŭ bĕ laih anŭn pơhiăp pơgang brơi kơ kâo đa!
   Ơ Khua Yang Ơi Adai kâo hơi, djru pơkơdơ̆ng glaĭ brơi kơ kâo bĕ.
  24Ih yơh jing tơpă hơnơ̆ng, Ơ Yahweh ăh, tui anŭn pơhaih bĕ kâo jing mơnuih ƀu soh ƀơi anăp ƀing rŏh ayăt kâo;
   anăm brơi ƀing gơñu klao djik djak kơ kâo ôh.
  25Anăm brơi ôh ƀing gơñu pơlaĭ kơ tơdruă gơñu tui anai,
   “Ơ anŭn yơh jing tơlơi djơ̆ tui hăng tơlơi pran jua ta amoaih kiăng!”
   Ƀôdah laĭ, “Ƀing ta hơmâo lun ƀơ̆ng hĭ laih ñu.”

  26Hlơi pô klao djik djak kơ tơlơi kâo tơnap tap
   brơi bĕ ƀing gơñu mlâo mlañ laih anŭn rŭng răng hlo̱m ƀo̱m!
  Hlơi pô pơđĭ gơñu pô jing hiam klă hloh kơ kâo
   brơi bĕ ƀing gơñu buh mă tơlơi mlâo laih anŭn tơlơi djik djak!

  27Samơ̆ hlơi pô khăp kiăng kơ tơlơi khua phat kơđi pơhaih kâo jing mơnuih ƀu soh,
   brơi bĕ ƀing gơñu ur dreo hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai,
   laih anŭn dưi laĭ nanao tui anai,
  “Yahweh jing prŏng prin biă mă yơh!
   Ñu mơak yuakơ kâo, jing ding kơna Ñu, dưi đĭ kơyar!”
  28Giŏng anŭn, amăng bah kâo či pơhaih tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ih,
   laih anŭn kâo či bơni hơơč kơ Ih čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah truh kơ klăm.