35

Klei Wah Lač Čiăng Mâo Klei Đru

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, brei ih bi kdơ̆ng hŏng phung bi kdơ̆ng hŏng kâo;
   brei ih bi blah hŏng phung bi blah hŏng kâo.
  2Mă khil điêt leh anăn prŏng,
   leh anăn kgŭ bĕ hriê dŏng kâo.
  3Kăp hră kju ih, suê̆ đao gưm ih ngă kơ phung tiŏ kâo;
   lač bĕ kơ mngăt kâo, “Kâo jing klei bi mtlaih ih.”
  4Brei phung tiŏ klei hdĭp kâo hêñ.
   Brei phung mĭn ngă jhat kơ kâo kdŭn đuĕ hŏng klei rŭng răng.
  5Brei diñu jing msĕ si kam angĭn kpuh mđung,
   brei dĭng buăl jăk Yêhôwa suôt diñu.
  6Brei êlan diñu jing mmăt leh anăn êbhơr,
   brei dĭng buăl jăk Yêhôwa tiŏ diñu.
  7Kyuadah diñu dăng leh ñuăl čiăng mă kâo amâo mâo klei ôh;
   diñu tih leh ƀăng čiăng mă klei hdĭp kâo amâo mâo klei ôh.
  8Brei klei bi rai truh kơ diñu êjai diñu amâo yŏng mĭn ôh;
   brei diñu djŏ ñuăl diñu pô dăng leh;
   brei diñu lĕ hlăm ƀăng anăn leh anăn rai tuč.

  9Snăn mngăt kâo srăng mâo klei hơ̆k mơak hlăm Yêhôwa,
   leh anăn hơ̆k mơak kyua klei ñu bi mtlaih.
  10Jih jang klang kâo srăng lač,
   “Ơ Yêhôwa, hlei pô jing msĕ si ih?
  Ih jing pô bi mtlaih pô awăt mơ̆ng pô ktang hĭn kơ ñu,
   wăt ih bi mtlaih pô knap mñai leh anăn ƀun ƀin mơ̆ng pô plah mă mnơ̆ng ñu.”
  11Phung hưn klei mčeh kgŭ dơ̆ng;
   diñu kčŭt klei kâo amâo thâo ôh.
  12Diñu bi wĭt klei jhat kơ klei jăk kâo ngă leh;
   mngăt kâo amâo lŏ mâo klei čang hmăng ôh.
  13Ƀiădah kâo, tơdah diñu ruă duam,
   kâo hơô klŭng,
   kâo bi knap kâo pô hŏng klei kăm ƀơ̆ng huă.
  Kâo wah lač sĭt êmĭt kơ diñu,
   14msĕ si kâo ngă kơ mah jiăng amâodah ayŏng adei kâo.
  Kâo ênguôt leh anăn kơŭ kyăm
   msĕ si kơ amĭ kâo.
  15Ƀiădah tơdah kâo lĕ buh, diñu bi kƀĭn hơ̆k mơak,
   diñu bi kƀĭn čiăng ngă kơ kâo;
   diñu ngă kơ kâo êjai kâo amâo thâo ôh, diñu dlao wač kơ kâo amâo mdei ôh.
  16Phung amâo đăo anăn mưč lu hĭn nanao,
   leh anăn kriêt êgei čiăng ngă kơ kâo.

  17Ơ Yêhôwa dŭm boh sui ih srăng dlăng klei anăn?
   Bi mtlaih kâo mơ̆ng klei ƀai diñu ngă;
   dŏng klei hdĭp kâo mơ̆ng êmông gu anăn.
  18Kâo srăng mpŭ mni kơ ih hlăm klei bi kƀĭn prŏng;
   leh anăn bi mni kơ ih ti krah phung ƀuôn sang lu.
  19 Đăm brei phung roh kâo amâo mâo klei dôk mơak kyua klei truh kơ kâo,
   kăn brei rei phung bi êmut kơ kâo amâo mâo klei kliêk ală mưč kơ kâo.
  20Diñu amâo blŭ klei êđăp ênang ôh;
   ƀiădah diñu trông čhai klei mplư
   čiăng ngă kơ phung dôk êđăp ênang hlăm čar.
  21Diñu ha ƀăng êgei diñu čiăng ngă kơ kâo;
   diñu lač, “Ah! hah! ală drei pô ƀuh leh klei anăn.”

  22Ih ƀuh leh klei anăn, Ơ Yêhôwa, đăm dôk ñăt ôh.
   Ơ Yêhôwa, đăm dôk kbưi mơ̆ng kâo ôh.
  23Mdih bĕ, kgŭ bĕ ih, čiăng mgang kâo,
   Ơ Aê Diê kâo, Khua Yang kâo, mgang kâo bĕ.
  24Phat kđi kâo tui si klei kpă ênô ih, Ơ Yêhôwa Aê Diê kâo;
   leh anăn đăm brei diñu hơ̆k kyua kâo ôh!
  25Đăm brei diñu lač hdơ̆ng diñu pô,
   “Ah ha, truh leh klei drei čiăng!”
   Đăm brei diñu lač ôh, “Hmei lun leh ih!”
  26Brei bi hêñ leh anăn bi lŭk klei mĭn jih jang diñu,
   phung hơ̆k mơak kơ klei knap mñai kâo;
   brei phung mđĭ diñu pô ngă kơ kâo srăng hêñ snăk.

  27Brei phung čiăng arăng yap kâo kpă
   dưi ur hơ̆k leh anăn dôk mơak,
  leh anăn lač nanao,
   “Yêhôwa jing prŏng;
   ñu mơak ƀuh klei jăk truh kơ dĭng buăl ñu.”
  28Êlah kâo srăng hưn kơ klei kpă ênô ih,
   leh anăn bi mni kơ ih jih hruê.