36

Vajtswv txojkev hlub uas ruaj khov

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yawmsaub tus qhev Davi sau.
  1Txojkev txhaum hais tob tob
   rau hauv tus neeg limhiam lub siab,
   nws tsis paub ntshai Vajtswv kiag li.
  2Nws rov qhuas nws tus kheej tias
   nws tej kev txhaum tsis muaj leejtwg pom
   tsis muaj leejtwg ntxub.
  3Nws qhov ncauj hais tej lus phem tej lus dag.
   Nws tseg kiag txojkev xyaum
   txawj xyaum ntse thiab tsis ua qhov zoo.
  4Thaum nws pw,
   nws tsuas yog ntaus tswvyim phem xwb.
  Nws npaj ua qhov uas tsis zoo xwb,
   nws tsis tso txojkev phem tseg.

  5Au Yawmsaub, koj txojkev hlub ruaj khov
   siab mus nto ntuj,
  koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   siab mus nto tej huab.
  6Koj txojkev ncaj ncees
   zoo yam li Vajtswv tej roob,
  qhov uas koj txiav txim ncaj
   yam li dej hiavtxwv.
  Au Yawmsaub, koj tsom kwm neeg
   thiab tsiaj txhu.
  7Au Vajtswv, koj txojkev hlub ruaj khov
   mas tsim txiaj kawg nkaus.
  Ib tsoom neeg mus cawm siav rau hauv
   koj qab phab tis tus duab ntxoov ntxoo.
  8Lawv noj tej uas muaj nplua mias
   hauv koj lub tsev tsau npo,
  thiab koj pub lawv tau haus tus niag dej
   uas pub koj txojkev zoo txojkev xyiv fab.
  9Rau qhov txoj hauv paus siav nyob ntawm koj,
  peb pom txojkev kaj
   vim peb nyob hauv koj qhov kaj.

  10Thov koj ua koj txojkev hlub ruaj khov
   tshwm rau cov uas paub koj tsis tu li,
  thiab ua koj txojkev cawm dim
   rau cov uas siab ncaj siab ncees.
  11Thov tsis txhob kheev cov neeg
   khav theeb txhais kotaw tsuj kuv,
  thiab tsis txhob kheev cov neeg
   limhiam txhais tes ntiab tau kuv khiav.
  12Saib maj, cov neeg phem twb ntog lawm,
   lawv raug laim pov tseg sawv tsis taus li lawm.