39

Tus raug kev txom nyem lees txim

Sau rau Yeduthu uas ua thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Kuv hais tias, “Kuv yuav ceev faj xyaum zoo
   kom kuv tus nplaig thiaj tsis hais txhaum.
  Kuv yuav pos ncauj nkaus
   rau thaum cov neeg limhiam
   nyob ntawm kuv xubntiag.”
  2Kuv nyob ntsiag to tsis hais lus li,
   kuv nyob twjywm los tsis zoo.
   Kuv lub siab ntxhov heev zuj zus tuaj,
  3kuv lub siab kub lug li.
   Thaum kuv tseem tabtom xav
  mas hluavtaws kuj cig hauv lub siab,
   ces kuv tus nplaig txawm hais tias,
  4“Au Yawmsaub, thov qhia rau kuv
   paub txog kuv lub neej thaum kawg,
  thiab kuv lub hnub nyoog
   yuav nyob ntev li cas,
  thiab qhia kuv paub tias
   kuv txojsia yuav luv li cas.
  5Koj yeej ua rau kuv txojsia
   nyob ntev ob peb dos xwb,
  koj saib kuv lub hnub nyoog
   zoo li ib ntsais muag xwb.
  Txhua tus txojsia yeej nyob
   ntev li ua ib pas xwb.
  6Neeg mus mus los los
   yam li tus duab ntxoo xwb,
   lawv khwv ntxhov siab do do xwb.
  Neeg sau nyiaj txiag ua tej niag pawg
   tiamsis tsis paub leejtwg yuav khaws mus.

  7“Au tus Tswv, kuv tseem tos dabtsi?
   Kuv tsuas yog vam ntawm koj xwb.
  8Thov koj tso kuv dim kuv tej kev fav xeeb huvsi.
   Tsis txhob cia kuv raug tej neeg ruam thuam.
  9Kuv yog neeg ruam kuv tsis rua ncauj li
   rau qhov koj yog tus uas ua tej no.
  10Thov rho koj rab nplawm ntawm kuv mus,
   koj txhais tes nplawm kuv
   ua rau kuv tsaug ib ce kawg li.
  11Thaum koj cem neeg tej kev txhaum
   thiab nplawm lawv,
  koj muab tej uas lawv nyiam ua
   kom puam tsuaj tag yam li tej kab npauj ua.
  Neeg txhua tus txojsia
   zoo li ua ib pas cua xwb.

  12“Au Yawmsaub, thov mloog kuv tej lus thov,
   thov tig ntsej mloog kuv lub suab quaj,
  thov koj tsis txhob fee plhu
   ntawm kuv lub kua muag.
  Rau qhov kuv yog koj ib tug qhua
   uas tuaj ib vuag xwb,
  kuv yog ib tug uas los dai koj
   ib yam li kuv tej poj koob yawm txwv txhua tus.
  13Thov koj fee plhu ntawm kuv,
   kuv thiaj li tau kev xyiv fab
  ua ntej uas kuv tsis tau ncaim mus
   es kuv txojsia tu nrho.”