3

Thov Vajtswv thaum sawv ntxov

Zaj nkauj uas Davi sau rau thaum nws khiav nws tus tub Axaloo.
1Au Yawmsaub, kuv cov tshawj chim
   coob kawg li lauj!
   Muaj neeg coob sawv twv kuv.
  2Ntau leej tabtom piav txog kuv tias,
   “Tsis muaj txojkev pab hauv Vajtswv.”
  3Au Yawmsaub, koj yog daim phiaj hlau
   uas thaiv puag ncig kuv,
  koj yog kuv lub meej mom
   thiab tsa kuv lub taubhau cia.
  4Kuv tsa suab thov Yawmsaub,
   mas nws teb kuv ntawm nws lub roob
   uas dawb huv tuaj.

  5Kuv mus pw thiab tsaug zog,
   kuv tsim dheev los
   vim yog Yawmsaub tsom kwm kuv.
  6Kuv tsis ntshai ntau vam leej neeg
   uas tawm tsam kuv vij puag ncig kuv.
  7Au Yawmsaub, thov sawv tsees.
   Au kuv tus Vajtswv, thov cawm kuv dim.
  Koj ntaus kuv cov yeeb ncuab
   sawvdaws sab plhu,
   thiab koj lov cov neeg limhiam kaus hniav.
  8Kev dim nyob ntawm Yawmsaub.
   Thov koj foom koob hmoov rau koj cov neeg.