40

Qhuas Yawmsaub vim tau kev dim

(Nt.Nk. 70:1-5)

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Zaj nkauj uas Davi sau.
  1Kuv ua siab ntev tos rawv Yawmsaub,
   nws tig los mloog kuv tej lus thov.
  2Nws rub kuv tawm hauv lub qhov
   uas ntshai kawg, yog tawm hauv lub pas av,
  thiab muab kuv txhais kotaw
   txawb rau saum lub pob zeb,
   ua rau kuv xib taws nyob ruaj khov.
  3Nws muab zaj nkauj tshiab
   tso rau hauv kuv lub qhov ncauj,
   yog zaj qhuas peb tus Vajtswv.
  Neeg coob coob yuav pom thiab ntshai,
   thiab yuav tso siab rau Yawmsaub.

  4Tus uas tso siab rau Yawmsaub
   kuj nyob kaj siab lug,
  yog tus uas tsis tig mus
   nrhiav cov neeg khav theeb
  lossis nrhiav cov uas yuam kev
   mus pe dab.
  5Au kuv tus Vajtswv Yawmsaub,
   koj tau ua ntau yam phimhwj
  thiab npaj tseg ntau yam rau peb,
   tsis muaj leejtwg zoo cuag li koj.
  Yog kuv yuav piav thiab hais txog tej ntawd
   mas muaj ntau dhau suav tsis txheeb.

  6Koj tsis xav yuav tej tsiaj
   thiab tej qhov txhia chaw uas muab xyeem,
  tiamsis koj twb qheb kuv qhov ntsej
   hnov koj tej lus.
  Qhov uas tua tsiaj hlawv xyeem
   thiab xyeem daws txim koj tsis tau tsob.
  7Kuv hais tias, “Kuv nyob no,
   hauv thooj ntawv kuj sau txog kuv.
  8Au kuv tus Vajtswv,
   kuv nyiam ua raws li koj lub siab nyiam,
   koj txoj kevcai nyob hauv kuv lub siab.”

  9Kuv twb hais txoj xov zoo
   txog txojkev cawm dim rau thaum cov neeg
   coob coob tuaj txoos ua ke.
  Au Yawmsaub, koj yeej paub tseeb tias
   kuv tsis kaw kuv lub qhov ncauj cia kiag li.
  10Kuv tsis tau zais koj txojkev ncaj ncees cia
   rau hauv kuv lub siab,
  kuv twb hais txog koj txojkev ncaj
   uas tso siab tau thiab qhov uas koj cawm dim.
  Kuv tsis tau npog koj txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab koj txojkev ncaj uas tso siab tau
  rau thaum cov neeg coob coob
   tuaj txoos ua ke.

  11Au Yawmsaub, thov tsis txhob tso
   qhov uas koj khuvleej kuv tseg,
  thov koj txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   tsom kwm kuv mus ib txhis.
  12Tej xwm txheej phem vij kuv ntau kawg
   suav tsis txheeb.
  Kuv tej kev txhaum raws cuag kuv
   ua rau kuv tsis pom kev li,
  muaj ntau dua kuv tej plaubhau
   saum kuv taubhau.
   Kuv lub siab yaj tag.
  13Au Yawmsaub, thov koj txaus siab
   cawm kuv dim,
  au Yawmsaub, thov maj nroos
   tuaj pab kuv lauj!
  14Thov cia txhua tus uas
   tsom ntsoov txov kuv txojsia
  raug txaj muag
   thiab lub siab ruam puas ntsoog tag.
  Thov cia cov uas xav ua rau kuv raug mob
   raug raws thim rov qab mus
   thiab poob ntsej muag.
  15Thov cia cov uas luag hnyos kuv
   poob siab nthav vim lawv raug txaj muag,
  16Thov cia txhua tus uas nrhiav koj xyiv fab
   thiab zoo siab rau hauv koj.
  Thov cia cov uas nyiam koj txojkev cawm dim
   hais tsis tu tias, “Yawmsaub loj kawg nkaus.”
  17Kuv mas pluag thiab txom nyem,
   tiamsis tus Tswv tseem mob siab kuv.
  Au kuv tus Vajtswv,
   koj yog tus uas pab kuv thiab cawm kuv dim,
   thov tsis txhob tos ntev.