42

Ntu 2

(Nt.Nk. 42‑72)

Nqhis nrhiav Vajtswv

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog zaj nkauj Maxakhi uas Khaula caj ces sau.
  1Muas lwj liab siab tsuas
   rau lub hav uas muaj dej ntws nto li cas,
  au Vajtswv, kuv tus ntsuj plig
   kuj liab siab tsuas rau koj ib yam li ntawd.
  2Kuv tus ntsuj plig nqhis Vajtswv,
   yog tus Vajtswv uas muaj txojsia nyob.
  Yuav thaum twg kuv li tuaj pom
   Vajtswv lub ntsej muag?
  3Kuv tej kua muag ua kuv li zaub mov
   nruab hnub hmo ntuj,
  rau thaum neeg thom kuv tsis tu hais tias,
   “Koj tus Vajtswv nyob qhovtwg?”

  4Thaum kuv quaj kev txom nyem
   hauv lub siab tawm los kuv nco txog tej no,
  yog kuv txeev nrog cov pejxeem ua ke
   thiab coj lawv mus ua ib pab
   rau hauv Vajtswv lub tuam tsev,
  muaj suab qw zoo siab
   thiab suab nkauj ua tsaug,
  yog ib tsoom pejxeem coob tuaj ua ke ua kevcai.
  5Kuv tus ntsuj plig 'e,
   ua cas koj qaug zog tag li no,
  ua cas koj ntxhov siab tag
   rau hauv kuv lub cev?
  Cia li muaj siab vam rau Vajtswv,
   rau qhov kuv yuav qhuas nws dua.
   Nws yog tus uas pab kuv
  6thiab yog kuv tus Vajtswv.

  Kuv tus ntsuj plig qaug zog tag rau hauv kuv,
   vim li no kuv thiaj nco txog koj
  hauv lub tebchaws ntawm tus dej Yaladee
   thiab lub roob Hawmoo
   thiab lub pov roob Mibxa.
  7Muaj suab dej tsaws tsua nrov voog,
   yog dej tob hu dej tob,
  koj tej niag nthwv dej huvsi
   nphau nyab kiag kuv lawm.
  8Nruab hnub Yawmsaub hais kom nws
   txojkev hlub uas ruaj khov tshwm los rau kuv,
  hmo ntuj nws zaj nkauj nrog nraim kuv,
   yog tej lus thov Vajtswv
   uas pub txojsia rau kuv.

  9Kuv hais rau Vajtswv
   uas yog kuv txhib zeb hais tias,
  “Ua cas koj tsis nco qab kuv lawm?
   Ua cas kuv yuav mus quaj qas ntsuav
   vim yog yeeb ncuab quab yuam kuv?”
  10Kuv cov tshawj chim thuam luag kuv,
   mob yam nkaus tej pob txha ntsoog tag,
  rau thaum lawv thom kuv tsis tu hais tias,
   “Koj tus Vajtswv nyob qhovtwg?”

  11Kuv tus ntsuj plig 'e,
   ua cas koj qaug zog tag li no,
  ua cas koj ntxhov siab tag
   rau hauv kuv lub cev?
  Cia li muaj siab vam rau ntawm Vajtswv,
   rau qhov kuv yuav qhuas nws dua.
  Nws yog tus uas pab kuv
   thiab yog kuv tus Vajtswv.