44

Thov Vajtswv tsom kav tsom kwm

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog zaj nkauj Maxakhi uas Khaula caj ces sau.
  1Au Vajtswv, peb lub qhov ntsej tau hnov
   thiab peb tej poj koob yawm txwv tau piav
  txog tej haujlwm uas koj tau ua
   rau thaum lawv sim neej yav thaum ub.
  2Koj txhais tes tau ntiab tej tebchaws khiav mus,
   hos koj cog peb tej poj koob yawm txwv nyob.
  Koj ua rau ib tsoom neeg raug kev txom nyem,
   hos koj muab peb tej poj koob yawm txwv
   tso nyob ywj pheej.
  3Tsis yog lawv tej ntaj pab lawv
   txeeb tau lub tebchaws ntawd,
  thiab tsis yog lawv txhais tes kov yeej,
   tiamsis yog koj txhais tes xis
   thiab koj txhais npab
  thiab qhov uas koj tsa qhov muag saib lawv
   rau qhov koj txaus siab rau lawv.

  4Koj yog kuv tus vajntxwv thiab kuv tus Vajtswv
   uas hais tseg kom Yakhauj kov yeej.
  5Vim yog muaj koj
   peb thiaj li thawb tau peb cov tshawj chim,
  vim muaj koj lub npe
   peb thiaj li tsuj tau cov uas tawm tsam peb,
  6rau qhov kuv tsis tso siab rau kuv rab hneev nti,
   thiab kuv rab ntaj los cawm tsis tau kuv.
  7Tiamsis koj tau cawm peb dim
   ntawm peb cov tshawj chim
   thiab ua rau cov uas ntxub peb raug txaj muag.
  8Peb khav txog Vajtswv tsis tu li,
   thiab peb yuav ua tsaug rau koj lub npe
   ib txhis mus li.

  9Los koj tseem tso peb tseg
   thiab ua rau peb poob qes,
   thiab tsis tau tawm nrog peb cov tub rog mus.
  10Koj ua rau peb thim
   ntawm peb cov tshawj chim rov qab,
  thiab peb tej yeeb ncuab txeeb tau
   peb tej qhov txhia chaw mus lawm.
  11Koj ua rau peb zoo yam nkaus li
   tej yaj uas yuav coj mus tua,
  thiab ua rau peb tawg ua sab ua sua
   mus rau ib tsoom tebchaws.
  12Koj muab koj haiv neeg
   muag pheejyim kawg li,
   koj tsis tau tshaj thawj li.
  13Koj ua rau peb raug luag zej zog thuam,
   ua rau peb raug cov uas nyob ib ncig luag
   thiab saib tsis taus peb.
  14Thiab ua rau peb mus tiag luag ncauj luag lo
   rau hauv ib tsoom tebchaws,
   thiab ua lub chaw rau ib tsoom neeg luag.
  15Kuv poob ntsej muag tas hnub tas hmo,
   thiab kev txaj muag npog nkaus
   kuv lub ntsej muag,
  16vim yog raug tej lus uas luag thuam luag
   thiab saib tsis taus,
  vim yog cov yeeb ncuab
   thiab cov uas cib nyeej.

  17Txawm yog peb pheej nco ntsoov koj
   thiab tsis tau rhuav koj tej lus cog tseg,
   los txhua yam no los raug peb.
  18Peb lub siab kuj tsis fav xeeb
   peb txhais kotaw kuj tsis ncaim
   ntawm koj txojkev,
  19los koj cia peb ntsoog tag
   rau hauv hma tej chaw nyob,
   thiab muab txojkev tsaus ntuj los npog peb.
  20Yog peb pheej tsis nco ntsoov
   peb tus Vajtswv lub npe
   thiab tsa tes rau luag tej dab,
  21ces Vajtswv txawm tsis paub
   qhov no lawm lov?
  Rau qhov nws yeej paub
   tej uas peb xav twjywm hauv lub siab.
  22Vim tim koj peb thiaj raug muab tua
   tas hnub tas hmo,
  thiab raug muab suav yam li cov yaj
   uas coj mus tua.

  23Au tus Tswv, cia li sawv tsees,
   ua cas koj tseem pw tsaug zog?
  Cia li tsim dheev.
   Tsis txhob muab peb tso tseg ib txhis.
  24Ua li cas koj yuav fee plhu ntawm peb?
   Ua cas koj yuav tsis nco qab qhov uas
   peb raug kev txom nyem raug quab yuam?
  25Peb tus ntsuj plig khoov mus ti nkaus av,
   peb lub cev pua lua rau hauv pem teb.
  26Thov koj cia li sawv tsees los pab peb,
   thov txhiv peb dim
   vim yog saib rau koj txojkev hlub uas ruaj khov.