45

Zaaj nkauj ua tshoob

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Paaj Lilij. Yog zaaj nkauj Maxakhi kws Khaula caaj ceg sau. Yog zaaj nkauj sws hlub.
  1Kuv lub sab muaj tej lug zoo puv phwj yog,
   kuv yuav hu tej nkauj sws phim rua vaajntxwv.
  Kuv tug nplaig zoo yaam nkaus le
   tug Kws txawj sau ntawv tug cwjmem.

  2Koj zoo nraug tshaaj ib tsoom tuabneeg huvsw.
   Tej lug koob moov ndwg tawm
   huv koj daim tawv ncauj lug,
  vem Vaajtswv tau foom koob moov
   rua koj ib txwm lug.
  3Vaajntxwv kws muaj fwjchim luj kawg 'e,
   ca le rws raab ntaaj rua ntawm duav.
  Koj yog tug kws muaj meej thawb
   hab muaj fwjchim meej mom.
  4Koj kws muaj fwjchim meej mom
   ca le caij neeg tawm moog kov yeej,
   es paab tau txujkev tseeb hab tuav tau txujcai.
  Thov kuas koj txhais teg xws
   ua tau tej yaam kws txaus ntshai tshwm lug.
  5Koj raab xub ntse chob
   vaajntxwv tej yeeb ncuab lub sab,
  ib tsoom tuabneeg qaug
   rua ntawm koj xubndag.
  6Koj lub zwm txwv kws Vaajtswv pub rua koj
   muaj nyob moog ib txhws tsw kawg.
  Koj tuav tug cwj ua vaajntxwv
   kaav ncaaj kaav nceeg.
  7Koj nyam txujkev ncaaj nceeg,
   koj ntxub txujkev limham.
  Vem le nuav Vaajtswv, koj tug Vaajtswv
   tau muab cov roj kws ua kuas zoo sab xyiv faab
   laub tsaa koj luj dua koj cov kwvluag.
  8Koj tej tsoog tsho tsw qaab zwb quas lawg
   yog muaj roj tsw qaab hab roj ntoo alau‑es
   hab moov xyaab txob pleev rua lawm.
  Huv koj lub tsev kws xuas kaug ntxhw ua
   luas ntaus nkauj nog ncaas
   ua rua koj zoo sab.
  9Tej vaajntxwv le ntxhais kuj nrug cov quaspuj
   kws tu koj ua num ua ke,
  puj vaajntxwv coj tej kub huv lub moos Aufi
   sawv ntawm koj saab xws.

  10Mivntxhais 'e, ca le noog,
   ca le ua tuab zoo xaav
   hab tig koj lub qhov ntsej noog.
  Ca le nov qaab koj haiv tuabneeg
   hab koj txwv tsev tuabneeg.
  11Mas vaajntxwv yuav nyam koj lub cev
   kws zoo nkauj.
  Vem nwg yog koj tug tswv
   koj yuav tsum fwm nwg.
  12Cov tuabneeg huv Thailab
   yuav coj tshaav ntuj tuaj rua koj,
   hab cov pejxeem kws nplua nuj kawg
  13yuav coj txhua yaam nyaj txag
   tuaj saam fwm koj.
  Vaajntxwv tug nkauj nyaab naav tej tsoog tsho
   kws muaj xuv kub ntus huv lub txaaj.
  14Puab coj nwg naav lub tsho
   kws txaij nraug quas zeeg
   moog cuag vaajntxwv,
  hab coj cov hluas nkauj dawb huv
   kws ua luag nrug nwg ua ke,
  15coj puab moog ua zoo sab xyiv faab kawg le,
   moog rua huv vaajntxwv lub tsev.

  16Au vaajntxwv, koj tej tub
   yuav nyob koj tej laug lub chaw,
  koj yuav tsaa puab ua thawj kaav
   thoob plhawv lub nplajteb.
  17Kuv yuav ua rua koj lub npe
   raug luas txhawb nqaa
   rua huv txhua tam tuabneeg moog le.
  Mas ib tsoom tuabneeg yuav qhuas koj
   moog ib txhab ib txhws le.