45

Zaj nkauj ua tshoob

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Paj Lilij. Yog zaj nkauj Maxakhi uas Khaula caj ces sau. Yog zaj nkauj sib hlub.
  1Kuv lub siab muaj tej lus zoo puv phwj yos,
   kuv yuav hu tej nkauj sib phim rau vajntxwv.
  Kuv tus nplaig zoo yam nkaus li
   tus Kws txawj sau ntawv tus cwjmem.

  2Koj zoo nraug tshaj ib tsoom neeg huvsi.
   Tej lus koob hmoov ntws tawm
   hauv koj daim tawv ncauj los,
  vim Vajtswv tau foom koob hmoov
   rau koj ib txwm los.
  3Vajntxwv uas muaj hwjchim loj kawg 'e,
   cia li ris rab ntaj rau ntawm duav.
  Koj yog tus uas muaj meej nthawb
   thiab muaj hwjchim meej mom.
  4Koj uas muaj hwjchim meej mom
   cia li caij nees tawm mus kov yeej,
   es pab tau txojkev tseeb thiab tuav tau txojcai.
  Thov kom koj txhais tes xis
   ua tau tej yam uas txaus ntshai tshwm los.
  5Koj rab xub ntse
   chob vajntxwv tej yeeb ncuab lub siab,
   ib tsoom neeg ntog rau ntawm koj xubntiag.
  6Koj lub zwm txwv uas Vajtswv pub rau koj
   muaj nyob mus ib txhis tsis kawg.
  Koj tuav tus cwj ua vajntxwv
   kav ncaj kav ncees.
  7Koj nyiam txojkev ncaj ncees,
   koj ntxub txojkev limhiam.
  Vim li no Vajtswv, koj tus Vajtswv
   tau muab cov roj uas ua kom zoo siab xyiv fab
   hliv tsa koj loj dua koj cov kwvluag.
  8Koj tej tsoos tsho tsw qab zib ntxiag
   yog muaj roj tsw qab thiab roj ntoo alau‑es
   thiab hmoov xyab txob pleev rau lawm.
  Hauv koj lub tsev uas xuas kaus ntxhw ua
   luag ntaus nkauj nog ncas ua rau koj zoo siab.
  9Tej vajntxwv li ntxhais kuj nrog cov pojniam
   uas tu koj ua haujlwm ua ke,
  poj vajntxwv coj tej kub hauv lub moos Aufi
   sawv ntawm koj sab xis.

  10Mentxhais 'e, cia li mloog,
   cia li ua tib zoo xav
   thiab tig koj lub qhov ntsej mloog.
  Cia li tsis nco ntsoov koj haiv neeg
   thiab koj txiv tsev neeg.
  11Mas vajntxwv yuav nyiam koj lub cev
   uas zoo nkauj.
  Vim nws yog koj tus tswv
   koj yuav tsum hwm nws.
  12Cov neeg hauv Thailab
   yuav coj tshav ntuj tuaj rau koj,
   thiab cov pejxeem uas nplua nuj kawg
  13yuav coj txhua yam nyiaj txiag
   tuaj sam hwm koj.
  Vajntxwv tus nkauj nyab hnav tej tsoos tsho
   uas muaj xov kub ntos hauv lub txaj.
  14Lawv coj nws hnav lub tsho
   uas txaij nraug zees mus cuag vajntxwv,
  thiab coj cov hluas nkauj dawb huv
   uas ua luag nrog nws ua ke,
  15coj lawv mus ua zoo siab xyiv fab kawg li,
   mus rau hauv vajntxwv lub tsev.

  16Au vajntxwv, koj tej tub yuav nyob
   koj tej poj koob yawm txwv lub chaw,
  koj yuav tsa lawv ua thawj
   kav thoob plaws lub ntiajteb.
  17Kuv yuav ua rau koj lub npe
   raug luag txhawb nqa
   rau hauv txhua tiam neeg mus li.
  Mas ib tsoom neeg yuav qhuas koj
   mus ib txhiab ib txhis li.