45

Vajntxwv Zaj Nkauj Txis Tshoob

  1Kuv lub siab puv npo tej lus zoo,
   thaum kuv sau zaj nkauj no rau vajntxwv.
  Kuv tus nplaig npaj rawv hais tej lus sib dhos,
  ib yam li tus uas txawj txawj sau ntawv tus cwjmem.

  2Koj yog tus uas zoo nraug tshaj plaws tej txivneej huv tibsi,
   thiab koj hais lus npliag lias xwb.
  Vajtswv yeej foom koob hmoov rau koj mus ibtxhis li.
  3Tus vajntxwv uas muaj hwjchim,
   cia li ris koj rab ntaj rau ntawm duav;
  koj yog tus muaj hwjchim thiab muaj koob meej.

  4Cia li caij nees mus li tus uas muaj
   hwjchim thiab muaj yeej
  thiaj yuav tiv tau txojkev tseeb
   thiab kev ncaj ncees,
  koj lub zog nchav yuav ua rau koj
   muaj yeej loj kawg nkaus.
  5Koj tej xubvos ntse zuag plias,
   tej xubvos ntawd yuav chob koj cov yeebncuab lub plawv;
  ntau haivneeg yuav ntog pawglug ntawm koj kotaw.

  6Lub zwmtxwv uas Vajtswv muab rau
   koj, yuav nyob mus ibtxhis li.
  Koj yuav kav koj haivneeg mus rau txojkev ncaj ncees.
  7Koj nyiam kev ncaj ncees thiab
   ntxub kev ua phem ua qias.
  Vim li no tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv,
  thiaj xaiv koj thiab pub kev zoo siab
   rau koj ntau tshaj lwm tus vajntxwv huv tibsi.
  8Muab tej tshuaj tsw qab mules thiab
   alau-es pleev koj tej ris tsho
  tsw qab ntxiag hauv koj lub loog
   uas muaj kaus ntxhw teeb kom zoo nkauj,
  muaj cov ntaus nkauj nogncas rau koj zoo siab.
  9Cov pojniam uas nyob hauv koj lub tsev,
  muaj ibtxhia yog tej vajntxwv cov ntxhais,
  thiab niam vajntxwv coj tej saw kub
   uas zoo kawg nkaus sawv ntawm
   koj lub zwmtxwv sabxis.

  10Vajntxwv tus nkauj nyab,
   cia li mloog tej lus uas kuv hais,
  tso plhuav koj haivneeg thiab koj cov
   neejtsa tseg tsis txhob nco.
  11Qhov uas koj zoo nkauj yuav ua rau
   vajntxwv txaus siab heev,
  nws yog koj tus tswv, koj yuav tsum
   hwm nws.
  12Cov neeg uas nyob pem lub nroog
   Tiles yuav nqa khoom tuaj pub rau koj,
  cov neeg npluanuj yuav tuaj nrog koj sib raug zoo.

  13Vajntxwv tus ntxhais uas nyob hauv
   lub loog zoo nkauj kawg nkaus li!
  Muab tej xov kub uas tawg paj nraug zees
   los xaws nws lub tsho.
  14Nws hnav lub tsho txaij nraug zees
   ua ntej loo mus cuag vajntxwv,
  cov niam txais ntsuab ua ke kaj niab
   raws nws qab,
  thiab lawv puavleej yog cov uas mus
   cuag vajntxwv.
  15Lawv muaj kev lomzem zoo siab
   kawg mus rau hauv vajntxwv lub loog.

  16Kuv tus vajntxwv, koj yuav muaj
   tub coob,
  los ua vajntxwv hloov koj cov yawgkoob,
  thiab koj yuav tsa lawv los kav tagnrho lub ntiajteb no.
  17Kuv zaj nkauj yuav ua rau koj lub
   koob meej nto moo lug mus ibtxhis,
  thiab txhua tus yuav qhuas koj mus tas tiam neej.