46

Vajtswv yog lub chaw cawm siav

Khaula caj ces sau rau tus thawj coj hu nkauj raws li lub suab Alamau. Yog zaj nkauj hu.
  1Vajtswv yog peb lub chaw cawm siav
   thiab yog peb lub zog,
  yog tus uas pab rau txhua lub sijhawm
   uas raug ceeblaj.
  2Vim li ntawd peb thiaj tsis ntshai
   txawm yog lub ntiajteb yuav ntxeev,
   thiab tej roob yuav nphau rau hauv hiavtxwv,
  3txawm yog dej hiavtxwv nphau pes nthwv
   hiab nrov ntseeg nkaws,
  thiab tej roob ua zog kais
   vim tej niag nthwv dej ntsawj kuj xij.

  4Muaj ib tug niag dej ntws
   ua rau Vajtswv lub nroog zoo siab,
  yog tus uas Loj Dua Ntais lub chaw nyob
   uas dawb huv.
  5Vajtswv nyob hauv nruab nrab lub nroog
   mas lub nroog yuav tsis ua zog,
   thaum kaj ntug Vajtswv yuav pab nws.
  6Ib tsoom neeg kuj ntxhov hnyo
   thiab ib tsoom tebchaws
   ntseeg nkaws ntog tag.
  Vajtswv tsa suab hlo
   mas lub ntiajteb yaj ntshis.
  7Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   nrog nraim peb,
  Yakhauj tus Vajtswv
   yog peb lub chaw cawm siav.

  8Cia li los, los saib Yawmsaub tej haujlwm,
   saib nws ua rau lub ntiajteb
   nyob do cuas li cas.
  9Nws ua rau kev ua rog tiaj tus
   mus thoob qab ntuj kawg.
  Nws lov rab hneev thiab tsoo tej hmuv tawg
   thiab hlawv tej daim phiaj thaiv.
  10“Cia li nyob twjywm
   thiab paub tias kuv yog Vajtswv.
  Ib tsoom tebchaws txhawb nqa kuv,
   thoob ntiajteb qhuas kuv.”
  11Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   nrog nraim peb,
  Yakhauj tus Vajtswv
   yog peb lub chaw cawm siav.