47

Vajtswv yog tus tuam vajntxwv kav hlo lub qab ntuj

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Zaj nkauj uas Khaula caj ces sau.
1Ib tsoom neeg 'e, cia li npuaj teg,
   qw hu nkauj zoo siab xyiv fab
   nrov nrov rau Vajtswv.
  2Yawmsaub yog tus loj dua ntais,
   yog tus uas txaus ntshai,
  yog tus vajntxwv loj
   uas kav tag nrho lub ntiajteb.
  3Nws ua kom tej neeg los nyob
   rau hauv peb kev tswjhwm,
  thiab ua kom tej tebchaws nyob
   rau hauv peb qab xib taws.
  4Nws xaiv qub txeeg qub teg rau peb,
   yog yam uas Yakhauj uas Vajtswv hlub
   khav ntxhias.
  5Vajtswv nce mus muaj suab qw nrov,
   Yawmsaub nce mus muaj suab raj kub yaj.
  6Cia li hu nkauj qhuas Vajtswv,
   cia li hu nkauj qhuas los maj.
  Cia li hu nkauj qhuas peb tus vajntxwv,
   cia li hu nkauj qhuas los maj.
  7Rau qhov Vajtswv yog tus vajntxwv
   uas kav tag nrho lub ntiajteb.
   Cia li hu nkauj zoo siab qhuas nws.
  8Vajtswv kav hlo ib tsoom tebchaws,
   Vajtswv nyob saum nws lub zwm txwv
   uas dawb huv.
  9Tej thawj hauv ib tsoom neeg
   tuaj txoos ua ke
   ua Aplahas tus Vajtswv haiv neeg.
  Tej daim phiaj thaiv lub ntiajteb
   yog Vajtswv li.
  Nws yog tus uas raug muab txhawb nqa
   siab kawg nkaus.