48

Lub nroog Xi‑oo zoo nkauj thiab muaj zog

Zaj nkauj uas Khaula cum sau. Yog zaj nkauj hu.
  1Yawmsaub yog tus loj kawg
   tsim nyog yuav qhuas nws kawg
  rau hauv peb tus Vajtswv lub nroog,
   yog Yawmsaub lub roob dawb huv
  2uas siab thiab zoo nkauj kawg,
   ua rau thoob ntiajteb xyiv fab hlo,
  yog lub roob Xi‑oo uas nyob tom hauv ntej,
   yog tus tuam vajntxwv lub nroog.
  3Hauv tej chaw ruaj khov hauv lub nroog ntawd,
   mas Vajtswv qhia tias
   nws yog lub chaw tiv thaiv uas ruaj khov.

  4Saib maj, tej vajntxwv sau zog ua ke,
   lawv ua ib pab tuaj ua rog.
  5Mas thaum lawv pom dheev lub nroog ntawd
   lawv kuj poob siab nthav,
   lawv ntshai kawg ras khiav tag.
  6Lawv ntshai ib ce tshee hnyo
   thiab lwj siab kawg yam nkaus li
   tus pojniam uas mob plab heev,
  7thiab yam li thaum cua ntsawj sab hnub tuaj
   nplawm Thasi tej nkoj txwg puam tsuaj tag.

  8Peb tau hnov li cas peb kuj pom muaj li ntawd
   rau hauv Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus lub nroog,
  uas yog peb tus Vajtswv lub nroog
   uas Vajtswv tsa kom nyob ruaj mus ib txhis.
  9Au Vajtswv, peb xav txog
   koj txojkev hlub uas ruaj khov
   rau hauv koj lub tuam tsev.
  10Au Vajtswv, lo lus qhuas koj
   muaj mus thoob plaws qab ntuj
   ib yam li koj lub npe nrov nto moo mus.
  Koj txhais tes xis
   puv nkaus txojkev ncaj ncees.
  11Cia lub roob Xi‑oo zoo siab,
   cia Yuda tej ntxhais xyiv fab
   vim yog koj txiav txim ncaj.

  12Nej cia li mus ncig lub nroog Xi‑oo,
   mus puag ncig kiag,
   thiab suav tej chaw tsom faj.
  13Ua tib zoo saib tej ntsa loog
   thiab tshuaj saib tej chaw ruaj khov,
   kom nej thiaj hais tau rau lwm tiam paub tias,
  14no yog Vajtswv,
   yog peb tus Vajtswv ib txhiab ib txhis
   thiab nws yuav coj peb kev mus ib txhis li.