49

Tso siab rau nyiaj txiag mas ruam kawg li

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Zaj nkauj uas Khaula caj ces sau.
  1Ib tsoom neeg 'e, cia li mloog tej lus no.
   Txhua tus uas nyob hauv qab ntuj,
   cia li tig ntsej mloog,
  2tsis hais cov yau cov hlob
   cov muaj cov pluag huvsi.
  3Kuv lub qhov ncauj yuav hais
   tej lus uas muaj tswvyim,
   thiab kuv lub siab yuav xav txog kev txawj ntse.
  4Kuv yuav tig ntsej mloog tej paj lug,
   kuv yuav ntaus nkauj nog ncas
   txhais tej txhiaj txhais.
  5Ua cas kuv yuav ntshai
   rau thaum raug kev ceeblaj txom nyem,
  thiab thaum cov neeg txhaum
   uas tsim txom kuv nyob vij kuv,
  6yog cov neeg uas tso siab
   rau lawv tej nyiaj txiag,
  thiab khav txog qhov uas
   lawv muaj txiag nplua mias?
  7Tsis muaj leejtwg txhiv tau nws tus kheej,
   thiab them taus nws txojsia li nqe rau Vajtswv.
  8Rau qhov tias tus nqe
   uas txhiv tau txojsia ntawd kim heev,
   npaum twg los kuj tsis txaus
  9uas yuav cia nws muaj txojsia
   nyob mus ib txhis, thiab tsis pom qhov tuag.

  10Nws yuav pom tias tus uas txawj ntse
   los kuj yuav tuag,
  tus neeg ruam thiab tus tsis paub qabhau
   los kuj yuav puam tsuaj ib yam nkaus,
   yuav tseg lawv tej nyiaj txiag cia rau lwm tus.
  11Txawm yog lawv txeev hu lawv thaj av
   raws li lawv tej npe,
  los lawv lub qhov ntxa
   yeej yog lawv lub vaj tse mus ib txhis,
   yog lawv li chaw nyob mus tag txhua tiam.
  12Neeg lub meej mom
   pab tsis tau nws ciaj sia nyob,
  lawv kuj zoo yam nkaus li tej tsiaj txhu
   uas yuav puam tsuaj xwb.

  13No yog txojkev uas cov uas
   tso siab rau lawv tus kheej yuav taug,
  no yog cov uas txaus siab rau lawv tej lus
   lub khuab thaum kawg.
  14Lawv raug teem mus
   rau hauv tub tuag teb yam li tej yaj.
  Tus yug yaj uas coj lawv
   yog txojkev tuag,
  lawv nqes ncaj nraim rau hauv qhov ntxa,
   lawv lub cev yuav lwj tag.
   Tub tuag teb yog lawv lub tsev nyob.
  15Tiamsis Vajtswv yuav txhiv kuv tus ntsuj plig
   dim hauv tub tuag teb qab hwjchim,
   rau qhov Vajtswv yuav txais kuv.

  16Nej tsis txhob ntshai
   rau thaum leejtwg nplua nuj tuaj,
  thiab thaum nws vaj tse muaj koob meej
   zuj zus tuaj,
  17rau qhov thaum nws tuag
   nws tsis coj dabtsi mus,
  nws tej koob meejg
   tsis nrog nws nqes mus.
  18Txawm yog thaum nws tseem
   muaj txojsia nyob nws suav tias nws tau zoo,
  thiab txawm yog luag qhuas nws
   thaum nws vam meej,
  19los nws tseem yuav mus
   nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob
   uas yuav tsis rov pom dua qhov kaj kiag li.
  20Neeg lub meej mom
   pab tsis tau nws ciaj sia nyob,
  lawv kuj zoo yam nkaus li tej tsiaj txhu
   uas yuav puam tsuaj.