50

Vajtswv yog tus uas txiav txim

Axas zaj nkauj
  1Tus muaj hwjchim loj
   uas yog Vajtswv Yawmsaub hais,
  thiab hu lub ntiajteb txij sab hnub tuaj
   mus txog sab hnub poob.
  2Vajtswv ci hauv lub nroog Xi‑oo tuaj,
   yog lub nroog uas zoo nkauj kawg nkaus.
  3Peb tus Vajtswv tuaj,
   nws tsis tau nyob ntsiag to.
  Muaj nplaim taws kub ceev mus ua nws ntej,
   muaj cua daj cua dub ntsawj hlob
   vij puag ncig nws.
  4Nws hu lub ntuj saum ub
   thiab lub ntiajteb tuaj,
  nws thiaj txiav txim
   rau nws haiv neeg hais tias,
  5“Cia li sau zog cov uas muab siab npuab kuv
   los cuag kuv,
   yog cov uas muab tsiaj xyeem cog lus rau kuv.”
  6Lub ntuj qhia Vajtswv txojkev ncaj ncees,
   rau qhov Vajtswv yog tus uas txiav txim ntag.

  7“Kuv haiv neeg 'e,
   cia li tig ntsej mloog, kuv yuav hais,
  Yixayee 'e, kuv yuav ua timkhawv kom nej.
   Kuv yog Vajtswv, yog nej tus Vajtswv.
  8Kuv tsis ntuas nej txog qhov uas
   nej muab tsiaj xyeem.
  Tej uas nej muab hlawv xyeem
   nyob ntawm kuv lub xubntiag tsis tu li.
  9Kuv tsis cheem tsum ib tug txiv nyuj
   ntawm nej lub tsev,
  lossis ib tug txiv tshis
   ntawm nej lub nkuaj kiag li.
  10Rau qhov txhua tus tsiaj qus hauv hav zoov,
   thiab tej tsiaj txhu saum qas txhiab lub roob
   yog kuv li.
  11Kuv paub txhua tus noog saum tej roob,
   thiab txhua tus tsiaj uas nkag hauv tshav zaub
   yog kuv li.
  12Yog kuv tshaib kuv yuav tsis hais nej,
   rau qhov lub ntiajteb
   thiab txhua yam uas nyob hauv yog kuv li.
  13Kuv noj tej nqaij txiv nyuj
   thiab haus ntshav tshis lov?
  14Cia li coj tej lus ua tsaug
   tuaj xyeem rau Vajtswv,
  thiab pauj tej uas nej yeem lus
   rau tus uas Loj Dua Ntais.
  15Cia li hu thov kuv rau hnub uas raug ceeblaj,
   kuv yuav cawm nej dim
   thiab nej yuav ua rau kuv tau koob meej.”

  16Tiamsis Vajtswv hais
   rau cov neeg limhiam tias,
  “Koj muaj feem dabtsi cim kuv tej kab ke,
   lossis koj daim tawv ncauj
   hais kuv tej lus cog tseg?
  17Rau qhov nej ntxub tej lus qhuab qhia,
   thiab muab kuv tej lus
   laim rau tom nej qub qab.
  18Yog nej pom tub sab
   nej cia li nrog lawv ua ke,
  thiab mus koom nrog cov neeg
   ua nkauj ua nraug ua ke.
  19Nej qheb kiag nej lub ncauj hais lus phem,
   thiab tej lus dag ntxias lo rawv nej tus nplaig.
  20Nej zaum iab hiam nej tej kwvtij,
   nej tseem xyav nej tej kwvtij uas koom niam.
  21Nej twb ua tej no los kuv nyob twjywm
   ces nej xav tias kuv zoo ib yam li nej.
  Tiamsis nimno kuv ntuas nej
   thiab hais nej qhov txhaum.
  22Nej cov uas tsis nco qab Vajtswv,
   cia li tshuaj saib zaj no.
  Yog tsis ua li no kuv yuav muab nej dua,
   yuav tsis muaj ib tug twg pab tau nej dim.
  23Tus uas coj tej lus ua tsaug tuaj xyeem
   kuj yog ua rau kuv tau ntsej muag.
  Kuv yuav ua Vajtswv txojkev cawm dim
   tshwm rau tus uas tu nws lub neej raug cai.”