51

Thov Vajtswv zam txim

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Zaj nkauj uas Davi sau rau thaum xibhwb Nathas uas cev Vajtswv lus hais rau nws tom qab uas Davi mus nrog Npasenpa pw.
  1Au Vajtswv, thov koj khuvleej kuv
   raws li koj txojkev hlub uas ruaj khov,
  thov tshem kuv tej kev fav xeeb kom ploj mus
   raws li koj txojkev khuvleej
   uas muaj nplua mias.
  2Thov ntxuav kuv tej kev phem kev qias ploj tag,
   thiab ntxuav kom kuv dawb huv tsis muaj txim.
  3Kuv paub kuv txojkev fav xeeb,
   thiab kuv lub txim
   nyob rawv ntawm kuv xubntiag.
  4Kuv tau ua txhaum rau koj,
   yog ua rau koj tib leeg xwb,
  thiab ua tau tej uas koj pom tias phem kawg,
   koj thiaj txiav txim raug cai,
  thiab qhov uas koj rau txim
   tsis muaj chaw thuam li.
  5Saib maj, kuv yeej yug los hauv txojkev txhaum,
   thiab kuv niam xeeb kuv
   hauv txojkev txhaum txim.
  6Koj yeej xav yuav qhov tseeb hauv nruab siab,
   vim li no thov koj qhia tswvyim
   rau hauv kuv lub siab.
  7Thov muab zaub txig theem
   ua kevcai ntxuav kuv, kuv thiaj li huv,
  thov ntxuav kuv,
   kuv thiaj li dawb dua daus xib daus npu.
  8Thov cia kuv hnov txojkev xyiv fab kev zoo siab,
   thov cia kuv tej pob txha
   uas koj tsoo ntsoog lawd rov xyiv fab.
  9Thov fee plhu ntawm kuv lub txim,
   thiab tshem kuv tej kev txhaum txim huvsi mus.

  10Au Vajtswv, thov koj tsim
   lub siab dawb huv rau hauv kuv,
   thiab pub lub siab tshiab ruaj khov rau kuv.
  11Tsis txhob muab kuv laim pov tseg
   ntawm koj lub xubntiag mus,
  thiab tsis txhob coj koj tus Ntsuj Plig
   uas dawb huv ncaim kuv mus.
  12Thov pub txojkev xyiv fab
   uas koj cawm kuv dim rov rau kuv,
  thiab thov pub kuv
   muaj lub siab npuab koj mus li.

  13Mas kuv yuav qhia cov uas fav xeeb
   paub koj txojkev,
  thiab cov neeg muaj txim
   yuav rov los cuag koj.
  14Au Vajtswv koj yog tus Vajtswv
   uas cawm kuv dim,
  thov koj cawm kuv dim
   qhov uas ua rau luag los ntshav,
  mas kuv tus nplaig yuav hu nkauj
   txog qhov uas koj cawm dim.
  15Au tus Tswv, thov koj qheb
   kuv lub qhov ncauj,
  mas kuv daim tawv ncauj
   thiaj hais tej lus uas qhuas koj.
  16Koj tsis zoo siab rau tej tsiaj uas muab xyeem.
   Txawm yog kuv ua kevcai hlawv xyeem
   los koj tsis txaus siab yuav.
  17Tej uas muab xyeem es Vajtswv txaus siab
   yuav yog lub siab mos siab muag.
  Au Vajtswv, koj yuav tsis fee plhu
   ntawm lub siab mos siab muag
   uas lees txim tiag tiag.
  18Thov koj ua zoo rau Xi‑oo
   raws li koj lub siab nyiam,
   thov rov ua ntsa loog thaiv Yeluxalees.
  19Mas koj yuav zoo siab rau tej tsiaj
   uas muab xyeem raug kev raug cai,
  yog tej uas tua xyeem
   thiab tej uas muab hlawv kheej xyeem.
  Mas yuav muab txiv nyuj xyeem
   rau saum koj lub thaj.