52

Vajtswv kev txiav txim thiab kev hlub

Sau rau tus thawj coj hu nkauj.Yog zaj nkauj Maxakhi uas Davi sau rau thaum Dau‑a uas yog neeg Edoo tuaj hais rau Xa‑u tias, “Davi los rau ntawm Ahimelej lub tsev.”
  1Niag neeg muaj hwjchim 'e,
   ua cas koj yuav khav qhov uas koj ua phem?
  Vajtswv txojkev hlub yeej muaj
   tas hnub tas hmo.
  2Niag neeg dag 'e,
   koj ntaus tswvyim ua kom puam tsuaj,
   koj tus nplaig ntse ib yam li hniav chais ntse.
  3Koj nyiam kev phem heev dua kev zoo,
   koj nyiam kev dag heev dua hais tseeb.
  4Tus niag nplaig dag 'e,
   koj nyiam hais txhua lo lus
   uas ua kom puam tsuaj xwb.

  5Tiamsis Vajtswv yuav muab koj tsoo
   kom puam tsuaj mus ib txhis,
  nws yuav ntsiab nkaus koj chua koj tawm
   hauv koj lub tsev mus,
  nws yuav muab koj dob
   hauv cov neeg ciaj lub tebchaws mus.
  6Cov neeg ncaj ncees
   yuav pom thiab yuav ntshai,
   thiab yuav luag nws hais tias,
  7“Sim saib tus uas tsis kheev cia Vajtswv
   ua nws lub chaw cawm siav,
  nws tso siab rau nws tej kev
   muaj txiag nplua nuj,
  thiab muab qhov uas ua limhiam
   los txhawb nws lub zog.”

  8Kuv mas zoo yam nkaus li
   tsob txiv aulib ntsuab ntsuab
   nyob hauv Vajtswv lub tsev,
  kuv tso siab rau Vajtswv txojkev hlub
   uas ruaj khov mus ib txhiab ib txhis.
  9Kuv yuav ua koj tsaug ib txhis li
   rau tej uas koj tau ua los lawm,
  kuv yuav tshaj tawm koj lub npe
   tab meeg cov uas hwm koj
   rau qhov koj lub npe zoo kawg.