53

Neeg txojkev phem

(Nt.Nk. 14:1-7)

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Mahala. Yog zaj nkauj Maxakhi uas Davi sau.
  1Cov neeg ruam xav hauv lub siab tias,
   “Tsis muaj Vajtswv.”
  Lawv lub siab phem kawg li thiab lawv ua
   tej kev txhaum uas qias vuab tsuab.
   Tsis muaj ib tug twg ua zoo kiag li.
  2Vajtswv saib saum ntuj tuaj
   rau neeg ntiajteb,
  saib yuav muaj ib tug twg
   uas ntse thiab nrhiav Vajtswv.
  3Lawv txhua tus kuj poob ntawm Vajtswv lawm,
   thiab lawv lub siab phem tag huvsi
   ib yam nkaus.
  Tsis muaj ib tug ua zoo,
   tsis muaj kiag li.
  4Cov uas ua phem tsis paub li lov,
   yog cov uas noj kuv haiv neeg
  yam li noj ncuav,
   thiab tsis taij thov Vajtswv li?
  5Lawv yuav nyob ntshai kawg ua siab puas tsus,
   ntshai heev dua li uas lawv txeev ntshai,
  rau qhov Vajtswv ua rau cov neeg uas
   tuaj ntaus nej tej pob txha dhia ri sua.
  Nej ua rau lawv raug txaj muag
   rau qhov Vajtswv twb tso lawv tseg lawm.
  6Xav kom muaj kev cawm dim
   tshwm hauv Xi‑oo tuaj rau cov Yixayee.
  Thaum Vajtswv pub nws haiv neeg
   rov vam meej li qub,
  Yakhauj yuav xyiv fab,
   Yixayee yuav zoo siab.