54

Thov Vaajtswv paab kuas dim yeeb ncuab

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, yuav swv nkauj nog ncaas. Yog zaaj nkauj Maxakhi l kws Tavi sau rua thaus cov tuabneeg Xi moog has rua Xa‑u tas, “Tavi tswv nraim huv plawv peb.”
  1Au Vaajtswv, thov koj lub npe cawm kuv dim,
   thov koj tug fwjchim tsaa kuv muaj cai.
  2Au Vaajtswv, thov koj noog kuv lub suab thov,
   thov tig ntsej noog kuv tej lug
   ntawm kuv lub qhov ncauj.
  3Vem yog cov tuabneeg khaav theeb
   tub sawv tawm tsaam kuv,
  cov tuabneeg ua nruj ua tswv
   nrhav txuv kuv txujsa,
  puab tsw ca Vaajtswv nyob
   ntawm puab lub xubndag.

  4Vaajtswv yeej yog tug kws paab kuv,
   Tug tswv yog tug kws tsom kwm kuv txujsa.
  5Nwg yuav muab tej kev phem
   rov pauj rua kuv cov yeeb ncuab.
  Thov koj kws ua ncaaj nceeg
   ua kuas puab puam tsuaj.
  6Kuv yuav xyeem hov txhua chaw
   lawv le kuv zoo sab pub rua koj.
  Au Yawmsaub, kuv yuav ua tsaug koj lub npe
   tsua qhov yog lub npe zoo kawg.
  7Koj tub cawm kuv dim
   txhua txujkev ceblaaj huvsw,
  hab kuv lub qhov muag
   tub pum kuv cov yeeb ncuab swb lawm.