54

Thov Vajtswv pab kom dim yeeb ncuab

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, yuav siv nkauj nog ncas. Yog zaj nkauj Maxakhil uas Davi sau rau thaum cov neeg Xi mus hais rau Xa‑u tias, “Davi tsiv nraim hauv peb nruab nrab.”
  1Au Vajtswv, thov koj lub npe cawm kuv dim,
   thov koj lub hwjchim tsa kuv muaj cai.
  2Au Vajtswv, thov koj mloog kuv lub suab thov,
   thov tig ntsej mloog kuv tej lus
   ntawm kuv lub qhov ncauj.
  3Vim yog cov neeg khav theeb
   twb sawv tawm tsam kuv,
  cov neeg ua nruj ua tsiv nrhiav txov kuv txojsia,
   lawv tsis cia Vajtswv nyob
   ntawm lawv lub xubntiag.

  4Vajtswv yeej yog tus uas pab kuv,
   Tus Tswv yog tus uas tsom kwm kuv txojsia.
  5Nws yuav muab tej kev phem
   rov pauj rau kuv cov yeeb ncuab.
  Thov koj uas ua ncaj ncees
   ua kom lawv puam tsuaj.
  6Kuv yuav xyeem qhov txhia chaw
   raws li kuv zoo siab pub rau koj.
  Au Yawmsaub, kuv yuav ua tsaug koj lub npe
   rau qhov yog lub npe zoo kawg.
  7Koj twb cawm kuv dim
   txhua txojkev ceeblaj huvsi,
  thiab kuv lub qhov muag twb pom
   kuv cov yeeb ncuab swb lawm.