54

Thov Vajtswv Pab Kom Dim Ntawm Cov Yeebncuab

  1Vajtswv, thov koj lub hwjchim
   cawm kom kuv dim;
  thov koj lub zog loj zog nchav tso kom kuv dim!
  2Vajtswv, thov koj hnov kuv tej lus
   thiab mloog kuv tej lus thov.
  3Cov neeg khavtheeb tabtom tuaj
   tawmtsam kuv,
  cov neeg limhiam tabtom nrhiav kuv
   tua,
  lawv yog cov neeg uas tsis quav ntsej
   txog Vajtswv.

  4Tiamsis Vajtswv yog tus pab kuv.
   Tus TSWV yog tus tiv thaiv kuv.
  5Thov Vajtswv siv kuv cov yeebncuab
   tej kev ua phem rau txim rov rau lawv.
  Nws yuav ua kom lawv raug puastsuaj,
   rau qhov nws yog tus uas ncaj ncees.

  6Tus TSWV, kuv yuav zoo siab hlo
   muab khoom fij rau koj,
  kuv yuav ua koj tsaug, rau qhov koj
   yog tus muaj lub siab zoo.
  7Koj tau cawm kuv dim ntawm kuv
   tej kev ntxhov siab,
  thiab kuv pom ntsoov kuv cov yeebncuab swb lawm.