54

Cầu xin Chúa bênh vực mình chống lại kẻ thù

Huấn ca của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng. Dùng nhạc cụ bằng dây. Khi người Xíp đến nói với Sau-lơ rằng: “Không phải Đa-vít đang ẩn núp giữa chúng ta sao?”
  1Đức Chúa Trời ôi! Xin lấy danh Chúa mà cứu con,
   Dùng quyền năng Chúa mà xét xử công minh cho con.
  2Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời cầu nguyện con,
   Lắng tai nghe các lời của miệng con.

  3Vì kẻ xa lạ nổi lên chống lại con,
   Người hung bạo tìm hại mạng sống con:
   Chúng không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. (Sê-la)

  4Nầy, Đức Chúa Trời giúp đỡ con,
   Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn con.
  5Ngài sẽ báo trả kẻ thù của con về tội ác chúng;
   Xin Chúa hủy diệt chúng theo sự thành tín của Ngài.

  6Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ dâng lên Ngài tế lễ tình nguyện;
   Con cũng sẽ cảm tạ danh Ngài vì điều đó là tốt lành.
  7Vì Ngài giải cứu con khỏi mọi gian truân;
   Mắt con thấy kẻ thù của con bị báo trả.