55

Tus uas raug luag fav xeeb lo lus thov Vajtswv

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, yuav siv nkauj nog ncas. Yog zaj nkauj Maxakhi uas Davi sau.
  1Au Vajtswv, thov koj tig ntsej mloog
   kuv tej lus thov,
   thov tsis txhob fee qhov uas kuv taij thov.
  2Thov koj tsa qhov ntsej mloog thiab teb kuv.
   Kuv yeej zeem kuv tej kev txom nyem lawm lauj,
   Kuv ntxhov siab kawg
  3rau yeeb ncuab lub suab,
   rau qhov uas cov neeg limhiam tsim txom kuv.
  Lawv coj kev ceeblaj txom nyem los rau kuv,
   lawv khaws tej kev ntxub kuv chim
   rau nruab siab mus li.

  4Kuv lub siab lwj ntsuav,
   qhov uas ntshai txojkev tuag
   poob los tsuam kuv.
  5Txojkev ntshai ua ib ce tshee hnyo
   kuj los raug kuv,
   thiab txojkev ceeb thiab ntshai nyab kiag kuv.
  6Mas kuv hais tias,
   “Kuv xav xav muaj tis yam li nquab
   thiaj li ya tau khiav mus nyob tus yees.
  7Kuv yeej yuav khiav mus deb deb,
   kuv yuav mus so hauv tebchaws moj sab qhua.
  8Kuv yuav maj mus nrhiav chaw nraim cev
   mus nraim tej niag cua daj cua dub
   uas hlob hlob.”

  9Au tus Tswv, thov ua kom lawv ntxhov tag
   thiab ua kom lawv hais lus tsis sib paub,
  rau qhov kuv pom kev limhiam ntais ntuj
   thiab kev sib ntaus sib tua hauv lub nroog
  10thiab mus saum ntsa loog
   puag ncig lub nroog nruab hnub hmo ntuj.
  Tej kev phem thiab tej kev ceeblaj txom nyem
   muaj nyob hauv lub nroog,
  11txojkev puam tsuaj muaj nyob
   hauv nruab nrab.
  Tej kev quab yuam
   kev ntxo luag los noj los haus
   muaj hauv tej kiab khw tsis tu li.

  12Tsis yog yeeb ncuab luag kuv xwb,
   ces kuv twb thev taus.
  Tsis yog cov uas tawm tsam kuv
   khav theeb rau kuv xwb,
   ces kuv twb tau chaw nraim,
  13tiamsis twb yog koj uas yog tus uas
   nrog kuv nyob sib luag sawv sib txig,
   ua kuv phoojywg kwvluag ntag.
  14Wb txeev sib tham qhia siab kiag,
   wb yeej koom ua ib lub siab
   mus rau hauv Vajtswv lub tuam tsev.
  15Thov txojkev tuag los rau lawv cov ntawd,
   cia lawv nqes ciaj sia kais
   rau hauv tub tuag teb,
  vim yog txojkev phem nyob hauv lawv lub tsev
   thiab nyob hauv lawv lub siab.

  16Tiamsis kuv hu thov Vajtswv
   mas Yawmsaub yuav cawm kuv dim.
  17Kuv tsa suab ntsaj suab yws
   thaum sawv ntxov thaum tav su thiab thaum
   tsaus ntuj, mas nws yuav mloog kuv lub suab.
  18Nws yuav tso kuv tus ntsuj plig dim
   tso siab lug ntawm qhov uas kuv ua rog,
  vim yog muaj neeg coob coob
   sawv nres nroos ua rog rau kuv.
  19Vajtswv uas nyob saum lub zwm txwv
   kav ib txwm thaum ub los
  yeej yuav mloog kuv tej lus thov
   thiab yuav muab lawv txo,
  vim yog lawv tsis ntxeev dua siab
   thiab tsis hwm tsis paub ntshai Vajtswv.

  20Kuv tus kwvluag tsa tes
   ntaus nws tej phoojywg,
   nws rhuav nws tej lus cog tseg.
  21Nws tej lus npliag heev dua li roj mis
   tiamsis kev ua rog nyob hauv nws lub siab,
  nws tej lus mos lus muag heev dua li roj
   tiamsis tej lus ntawd
   yog rab ntaj uas rho kiag los.
  22Cia li muab koj lub nra
   tso plhuav rau Yawmsaub,
  mas nws yuav tuav rawv koj,
   nws yuav tsis cia cov neeg ncaj ncees
   ua zog kais.
  23Au Vajtswv, koj yuav muab
   cov neeg phem laim pov tseg
   rau hauv lub niag qhov uas tob kawg.
  Cov niag neeg noj nyoog thiab fav xeeb
   yuav tsis muaj txojsia nyob
  txog ib nrab ntawm lawv lub hnub nyoog.
   Kuv mas kuv yuav tso siab rau koj.