56

Tus uas tso siab rau Vajtswv lo lus thov

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab “Nquab taug saum tej ntoo thuv deb deb.” Yog zaj nkauj Mitha uas Davi sau rau thaum cov Filixatee ntes nws hauv lub moos Ka.
  1Au Vajtswv, thov hlub kuv
   vim yog muaj neeg tsuj kuv,
  cov uas ua rog rau kuv
   quab yuam kuv tas hnub tas hmo.
  2Kuv cov yeeb ncuab muab kuv tsuj
   ib hnub tsaus ntuj li,
  vim yog muaj neeg coob coob
   ua rog rau kuv khav ntxhias.
  3Thaum kuv ntshai
   kuv tso siab rau koj,
  4kuv tso siab rau Vajtswv
   uas kuv qhuas nws tej lus,
  kuv tso siab rau Vajtswv tsis ntshai li.
   Tej neeg nqaij tawv
   yuav ua tau li cas rau kuv?

  5Lawv nrhiav kev ua tsis zoo
   rau kuv tej haujlwm tas hnub tas hmo li,
  lawv tsuas yog xav txog tej kev phem
   uas yuav ua rau kuv xwb.
  6Lawv sau zog ua ke tsiv nraim tos kuv,
   lawv soj kuv qab taug kuv lw,
   lawv xav txov kuv txojsia.
  7Thov ua pauj rau lawv
   vim yog lawv ua txhaum.
  Au Vajtswv, thov koj npau taws
   es muab cov neeg ntawd ntaus kom ntog tag.

  8Koj twb suav kuv tej kev ntxhov siab,
   thiab khaws kuv tej kua muag
   rau hauv koj lub thauv,
  thiab muab sau huvsi cia
   rau hauv koj phau ntawv lawm.
  9Hnub uas kuv thov koj
   mas koj yuav ua rau kuv cov yeeb ncuab
   thim rov qab.
  Kuv paub tseeb tias yuav muaj li no
   vim Vajtswv tuaj kuv tog.
  10Kuv tso siab rau Vajtswv
   uas kuv qhuas nws tej lus,
  kuv tso siab rau Yawmsaub
   uas kuv qhuas nws tej lus,
  11kuv tso siab rau Vajtswv tsis ntshai li.
   Tej neeg yuav ua tau li cas rau kuv?

  12Au Vajtswv, kuv yuav tsum pauj
   tej uas kuv yeem lus tseg rau koj lawm,
  kuv yuav xyeem qhov txhia chaw
   rau koj ua koj tsaug.
  13Rau qhov koj tau tso kuv tus ntsuj plig
   dim txojkev tuag,
  koj yeej pab kuv txhais kotaw
   dim qhov uas ntog,
  kom kuv thiaj ua tau lub neej
   ntawm Vajtswv xubntiag
   taug txojkev kaj uas pub txojsia.