5

Thov Vajtswv tsom kwm

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, yuav tshuab raj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov koj tig ntsej mloog kuv tej lus,
   thov mloog kuv lub suab quaj suab ntsaj.
  2Kuv tus vajntxwv thiab kuv tus Vajtswv,
   thov mloog kuv lub suab quaj hu,
   rau qhov kuv thov koj xwb.
  3Au Yawmsaub, tagkis sawv ntxov
   koj yeej mloog kuv lub suab thov,
  tagkis sawv ntxov kuv tsa kuv lub suab thov
   thiab tos ntsoov.

  4Koj tsis yog tus Vajtswv
   uas zoo siab rau txojkev limhiam,
   txojkev phem nrog koj nyob tsis tau li.
  5Tej neeg khav theeb
   sawv tsis tau ntawm koj lub qhov muag,
   koj ntxub txhua tus uas ua phem.
  6Koj muab cov uas hais lus dag
   ua kom puam tsuaj.
  Yawmsaub ntxub ntxaug neeg noj nyoog
   thiab cov uas dag ntxias.
  7Vim yog koj txojkev hlub ruaj khov
   muaj ntau nplua mias,
  kuv thiaj nkag tau rau hauv koj lub tsev.
   Kuv yuav pe hawm ncaj rau
   koj lub tuam tsev uas dawb huv,
   vim kuv hwm thiab paub ntshai koj.
  8Au Yawmsaub, thov koj coj kuv
   taug koj txojkev ncaj ncees.
  Vim yog kuv muaj yeeb ncuab,
   thov koj ua koj txojkev ncaj rau kuv.

  9Lawv lub qhov ncauj tsis muaj ib lo lus tseeb,
   lawv lub siab tsuas yog xav
   ua kom puam tsuaj xwb,
  lawv lub caj pas yog lub qhov ntxa uas qheb lug,
   lawv tus nplaig hais lus qab rog qab ntse xwb.
  10Au Vajtswv, thov cia lawv ris lawv lub txim,
   cia lawv ntog rau hauv lawv tej tswvyim phem.
  Vim tej kev txhaum uas lawv ua ntau kawg li,
  thov muab lawv laim pov tseg,
   rau qhov lawv twb fav xeeb rau koj lawm.

  11Thov cia txhua tus uas cawm siav rau hauv koj
   tau siab xyiv fab,
   cia lawv hu nkauj zoo siab xyiv fab tsis tu li.
  Thov koj tsom kav tsom kwm lawv,
   kom cov uas nyiam koj lub npe
   thiaj xyiv fab rau hauv koj.
  12Au Yawmsaub, koj foom koob hmoov
   rau tus uas ncaj ncees,
  koj muab koj txojkev hlub roos nws
   ib yam nkaus li daim phiaj hlau thaiv.