60

Thov Vajtswv pab kom dim yeeb ncuab

(Nt.Nk. 108:6-13)

Sau rau tus thawj coj hu nkauj raws li lub suab Paj Lilij hais txog Vajtswv tej lus cog tseg. Yog zaj nkauj Mitha qhuab qhia uas Davi sau rau thaum ua rog rau Alas Nahala‑i thiab Alaxaunpa thiab rau thaum Yau‑a mus tua cov Edoo ib vam ob txhiab leej hauv lub hav Ntsev rov los.
  1Au Vajtswv, koj tau muab peb tso tseg
   thiab muab peb tej chaw tiv thaiv
   tsoo pob tag.
  Koj tau chim rau peb,
   tiamsis thov koj pub peb rov zoo li qub.
  2Koj tau ua rau lub tebchaws ua zog koog
   thiab ua rau av tu pes nrees.
  Thov koj kho tej kab uas tawg pleb ntawd
   rau qhov av ua yoj yuj yees.
  3Koj tau ua rau koj haiv neeg
   raug kev txom nyem heev,
  koj tau muab cawv txiv hmab rau peb haus
   ua rau peb qaug qas nuag.
  4Koj tsa tus chij
   rau cov uas hwm thiab ntshai koj,
  kom lawv thiaj khiav xub hneev
   mus rau ntawm tus chij ntawd.

  5Thov koj txhais tes xis pab kom kov yeej
   thiab thov koj teb peb,
   kom cov uas koj hlub thiaj li tau dim.

  6Vajtswv hais ntawm lub chaw pe hawm nws
   tias, “Kuv yuav zoo siab hlo
  muab lub moos Sekhee faib
   thiab muab lub hav Xukhau faib.
  7Kile‑a tebchaws yog kuv tug,
   Manaxe tebchaws yog kuv li,
  Efa‑i tebchaws yog kuv lub mom hlau,
   Yuda tebchaws yog kuv tus cwj nrig,
  8Mau‑a tebchaws yog lub phaj dej
   uas kuv ntxuav cev,
  kuv laim kuv txhais khau
   rau saum Edoo tebchaws,
  kuv qw lub suab uas kov yeej
   rau saum Filixatee tebchaws.”

  9Leejtwg yuav coj kuv mus rau hauv
   lub moos uas muaj ntsa loog thaiv?
   Leejtwg yuav coj kuv mus rau hauv Edoo?
  10Au Vajtswv, koj muab peb tso tseg lawm lov?
   Au Vajtswv, koj tsis nrog peb cov tub rog
   tawm mus lov?
  11Thov koj pab peb tiv cov tshawj chim,
   rau qhov neeg pab
   mas tsis tau qabhau kiag li.
  12Yog peb nrog Vajtswv
   mas peb yuav kov yeej.
  Nws yog tus uas yuav tsuj pes ntiag
   peb cov tshawj chim.