61

Thov Vajtswv tsom kwm kuv

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, yuav siv nkauj nog ncas. Davi sau.
  1Au Vajtswv, thov mloog kuv lub suab hu,
   thov koj tig ntsej mloog kuv tej lus thov.
  2Kuv tsa suab thov koj tim qab ntug tuaj
   rau thaum kuv siab yaj tag.
  Thov coj kuv los txog txhib zeb
   uas siab dua kuv,
  3rau qhov koj yog kuv lub chaw cawm siav,
   koj yog lub chaw ruaj khov siab siab
   uas tiv tau yeeb ncuab.
  4Kuv thov nyob hauv koj lub tsev ntaub
   mus ib txhis,
  thov cia kuv nyob tso siab plhuav
   rau hauv koj qab phab tis tus duab ntxoov ntxoo.
  5Au Vajtswv, koj twb hnov tej lus
   uas kuv yeem tseg rau koj,
  koj tau muab cov uas hwm thiab ntshai
   koj lub npe li qub txeeg qub teg pub rau kuv.

  6Thov txuas vajntxwv txojsia,
   thov pub kom nws lub niaj xyoo
   nyob txog txhua tiam neeg.
  7Thov cia nws nyob saum lub zwm txwv
   tab meeg Vajtswv mus ib txhis,
  thov cia txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab txojkev ncaj uas tso siab tau tsom kwm nws.
  8Mas kuv thiaj yuav hu nkauj
   qhuas koj lub npe tsis tu li,
  rau thaum kuv niaj hnub pauj
   tej uas kuv tau yeem tseg lawm.