63

Lub siab ntshaw Vajtswv

Zaj nkauj uas Davi sau rau thaum nws nyob hauv tebchaws moj sab qhua Yuda.
  1Au Vajtswv, koj yog kuv tus Vajtswv,
   kuv nrhiav koj,
   kuv tus ntsuj plig nqhis nrhiav koj.
  Kuv lub cev qaug zog tag xav tau koj,
   yam li cov av uas qhuav nkig nkuav
   tsis muaj dej.
  2Kuv txeev pom koj hauv lub chaw pe koj,
   thiab pom ntsoov koj lub hwjchim loj
   thiab lub hwjchim ci ntsa iab.
  3Vim koj txojkev hlub uas ruaj khov
   zoo dua txojsia,
   mas kuv daim tawv ncauj yuav qhuas koj.
  4Kuv yuav qhuas koj tag kuv txojsia,
   kuv yuav tsa kuv txhais tes
   thov rau koj lub npe.

  5Kuv tus ntsuj plig tsau npo
   yam li noj zoo nqaij zoo qhauv,
  thiab kuv daim tawv ncauj
   yuav qhuas koj xyiv fab hlo.
  6Thaum kuv pw saum txaj kuv xav txog koj,
   thiab kuv tshawb nrhiav koj ib hmos kaj ntug.
  7Vim koj yog tus uas pab kuv,
   kuv nyob hauv koj phab tis
   tus duab ntxoov ntxoo hu nkauj xyiv fab hlo.
  8Kuv tus ntsuj plig tuav rawv koj,
   koj txhais tes xis hwj kuv cia.

  9Cov uas nrhiav txov kuv txojsia,
   yuav nqes mus rau hauv
   qhov uas tob kawg hauv ntiajteb.
  10Lawv yuav raug muab cob
   rau hniav ntaj hniav riam,
   lawv yuav ua qauv rau hma noj.
  11Tiamsis vajntxwv yuav xyiv fab
   rau hauv Vajtswv.
  Txhua tus uas tuav Vajtswv lub npe twv
   yuav qhuas ntxhias nws,
  vim cov neeg dag lub qhov ncauj
   raug muab kaw lawm.